Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$a8 KAM.

zullen worden getauxeerd, waar op in het vifiteeren van ij S Procesfen reguard zal worden genomen; doch zullen niettemin, indien hen het goed dunkt, een memorie of i deductie van rechten daar bij mogen voegen , welke le- ■ creet gehouden en aan Partijen niet gecommuniceerd zal

worden; en dat de Advocaten in procesfen, waar

in de Drosfaard gevoegd is, van geene fchrifturen zullen mogen dienen, noch hunne zakken furneeren, zonder dezelve alvorens den Drosfaard te cornmumceeren; en zul- 1 len de fchrifturen , mitsgaders de inventaris door den Drosfaard mede moeten worden geteekend, op pcene ti s

voren; — dat de Advocaten zullen worden gefalan-

fcerd, als volgt:

Voor recht van confultatie in zaken waar In het geè'ischte bedraagt beneden en tot hondert caroli gulden ingefloten . . ƒ . : ió : -

In zaken boven hondert gulden tot twee hondert gulden incluis . • • 1 : : "

En in zaken boven twee hondert gulden • • ■• * i : 12 : -

Des dat'onder al 'hetzelve refpe'ftivelijk «al zijn begreepen het maken en teekenen van de requesten.

Van zaken, betreffende de Steden, Collegien , Dorpen en Communiteiten in deu Lande van Vianen, en boven twee hondert gulden bedragende, zullen dezelven, wanneer zij bij de Collegien ontboden zijn, én anders niet, mogen genieten dubbeld falaris, doch zullen zodanige Steden, Collegien &c, in zodanige zaken met de kosten triumpheerende, van deGecondemneer. dens maar enkel falaris terugvorderen.

. Insgelijks zullen zij, dienende in cnmitieele zaken, bij dagvaardinge in perfoon of anderzints crimineel aangelegd, dubbel falaris genieten; doch zal de Triumphant, met de kosten triumpheerende, mede alleen enkel kunnen terug eisfchen.

In materie van boedelfcheidinge , debat op inventarisfen of reekeningen, en dergelijke procesfen, inhoudende veele poincten van verfchil , zal van ieder qusftie een jecht van confultatie genoten worden, zo ■nochtans , dat dezelven het getal van drie niet zullen te boven gaan, of fchoon er •meer quseftien mogten zijn.j

Van Requesten , die de Advocaten zullen maken, omtrent zaken, waar op geen proces valt, zullen dezelven voor een blad, 'compres gefchreven, houdende agt-en-veertig regelen, en elke regel agt woorden, genieten . • • • " 1 12 '• '

Meer of minder zijnde naar advenant, en des noods ter tauxatie van de Kamer.

Van het doen van eisch, en conclufie apud a&a te neemen, te antwoorden apud ctla , en eenig fummier verzoek te doen, waar op geen pleidooij valt, doch dat naar ftijle door een Advocaat gefchied , zal hij genieten . • • • " : 12 r

Voor eisch, antwoord, replicq en duplicq met middelen, en andere communicabele fcbjriftureji, bij Articulen gefield ,

ted£

e a m1.

iderblad, inhoudende vier-en-veertig re* els, en elke regel agt woorden, zal de Ltlvocaat genieten . . • f' • 8 ; £

Van alle andere fchrifturen, genoemd ferete fchrifturen, als deduétien, advertisfeaenten van rechten, &c, die compres gechreven zijn, invoegen als hier voor is geTeuleerd , zal de Advocaat genieten per ilad . . . • I 5 M

Van de zaak op de Rolle te bepleiten , jelopende hondert gulden of daarbeneden, jal genieten . . . • • - : lfc> : «

Boven hondert tot twee hondert gulden belopende . • • . I ; : *

En boven twee hondert gulden belopende • 1 : 4 : *

En van een zaak, in reauditie voor het Collegie van de Kamer te bepleiten , zal mede genieten • . *. - . * 1 : * ' *

Van een comparatie voor Commisfans, zal hij genieten . • • . •• ; 8 ; •

Ten zij de zaak ware van merkelijk gewicht of langer duurde, in welk geval hij zal worden gefalarieerd ter tauxatie van de Kamer , of van den Commisfaris, voor wien gecompareerd is geweest.

Voor het maken van het Calendrier zal de Advocaat genieten . . . - : ic7 } §

Doch wanneer dezelve zijn merkelijk groot, door de menigte der overgelegde producten en befcheiden, zal hij daar van worden gefalarieerd als van andere com- 1 muuicabele fchrifturen, of wel ter tauxatie van de Kamer.

Voor het refumeefen en teekenen van den Inventaris , zal hij genieten in kleine zaken . • • • . - : o : *

En in grote zaken, bedragende boven de twee hondert gulden . . . - : 12 : »

Voor het hooren pronuncieeren van fententie . • • • . - : 6 : '

Een Advocaat, binnen den Lande van Vianen woonende , en aldaar met de Geinteresfeerde in eenige zaak befoigneerende, zal voor een uur genieten . . 1 ; 10 : *

En meer uuren agter. malkanderen befoigneerende, voor ieder uur . . 1 ; 4 i •

Doch een Advocaat, verzocht zijnde te reizen buiten zijne woonplaats , zal daggeld genieten, en mitsdien ten platten Lande van Vianen, op zijn eigen kosten teerende, nog boven vracht, en wagen- of fchuithuur genieten . . . 4:10:!

En buiten den Lande van Vianen, in of nabij de Stad Utrecht, of in Holland, verder dan Schoonhoven van Vianen afzijnde, zal genieten . . . > 5 : : *

Des, dat zij daar voor efFectivelijk vier uuren, in de zaak van den geenen , die zij bedienen , zullen beezig zijn; en indien de zaak zulks niet mogte vereisfchen,

■ zullen zij worden gefalarieerd ter tauxatie van de Kamer; —— van exceptien, waar bij men mag perfifteeren , gelijk als zijn de exceptien declinatoir, litispendentie en litisfinitie, zullen de Advocaten worden gefalarieerd als van

r an»

Sluiten