Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53* K A *

Voor een daggeld ten platten Lande , j in de Provincie . • • * \ \ ' .

In d? Steden van den Lande . • . .

En buiten de Provincie • » *• '

Voor zijn Klerk, het zij hij binnen ot ; buiten dé Provincie'rijst ' • •

Revifie verzocht zijnde, voor de vacatie in : het evangelifeeren van de zak en . ï0 . . Hukken

' En hetgeen in deze vorenftaande lijst

-r'ilïceerd. zal niet getauxeerd worden; nat er twee

5Kkm-vaé% Kamer zullen zijn, die gedurende den tijd dat de Raden vergaderd zulten wezen o com paritie-gehouden word, zich voor ot bij de dem v.m den Ra d- of Comparatiekamer zullen moeten laten vinden, de Defaillanten uitroepen, fikntium en ffitoe bevo de,en , •als mede zorge dragen dat zich niemand verftoute met eenig zijd of halsgeweer in 'dê Raadkamer te verfchi,SS m tsgaders verder te doen het. geen hun door de Sen zal worden bevolen; — dat de voorfz, Deurw aarders niet zullen vermogen, zonder toeftemmmg,*an den eeriten Raad, en bij zijn «blem.e_van den, oudften -tegenwoordig zijnde Raad, en bij ablentie van alle de Radel ^ van den G,ffier, zich te abfenteerendat de Deuria ders van'de Kamer alleen zullen doen en vernch ten alle dagvaardingen, expleicten en executien, vallendebinhen de Stad en Lande van Vianen en-Ameide, «onder dat zich iemand anders zulks zal mogen onder.

■Shdenf dat de Deurwaarders niet zullen ver.no.

Een eenig explóiff te" doen dan met kennisfe en op> fchnffelijke Commisfie van de Raden , uitgezonderd fimpele infinuatien, als"van 'het ftëUèn van cautie , proteftat.e confgnatie en dergelijke, welke zij zonder auftonfaue van de Kamer op inftantie van Partijen zullen vermogen te doen; — dat de Deurwaarders executeeren-de eenige provifien of beveelen van den Raad, hetzelve sullen moeten doen aan den Perfoon van den Gedaagden, indien hij te bekomen is, anders aan zijn Hmsgezin of Woonplaats; en aan handen van den Gedaagden, - of die' van zijn Huisgezin of Woonplaats aten cople van het mandatnent of andere afte bij de Kamer verleend, en daar agter voegen den dag, tegen welken hi, gedagvaard word , en zal van de overlevering van de?eSeg Se, en b'eteekening van den dag n z,,ne re atie mede melding maken; — dat indien de M , deM den Perfoon in den Lande van Vianen- en Ameide niet kunnen bekomen, en hij daar geen woonplaats hee t of houd, zij hun exploift zullen doen aan den Promireur, Facteurs, Bevelhebbers of andere Vrienden, indien zij hetzelve willen asrinéemen, indien niet b.j openbar < uitroeping, en voorgaande klokkegeflag ter naafter Sted van de refidêntie- vL den Gedaagden of Geexecuteer den; ei» zullen voorts den-Gedaagden, indien hij eenig zints te bekomen is , :df anders zijn Procureurs, Fac tettrs,t Bevelhebbers of Vrienden, bij-befloten Misfive -bij henzelven over te brengen, overleveren copie van d

• voorfz. provifie'Of beveelen, mitsgaders.van hunexplmel en in hunne «latie moéten infereeren , wat zrj gedaa:

. hebben en wat hun wedervaren is; m*m dat wannee . aan de Deurwaarders eenige fimpele beveelen te exploi

* teeren geordonneerd is, het zij om iets te;-betalen.-; n« tn om te doen of te laten, en Partij verklaard tewu

.'Jen obedieereB,.zohdérjeveowel met de aaad te furnee tooi - ¥CI

:

i I

[

! I

I i

1

I

i

: i

i

KAM,

M en te voldoen ,' of te doen of te laten hw gen éboden of verboden word, desniettegenftaande de Deuraarder gehouden zal zijn Prrrij te dagvaarden, om tot éekeren dage voor de Kamer te compareeren ten emde £ zijne obediëntie te verklaren, en die beveelen geecretee d te worden; — dat, wanneer de Deurwaarel ast hebben brie-* en van debitis te executeeren, zrj Sü„, Hen beveelen, die fchuld te betalen, en zo bij Si" v 3 o en ten bli jkt van de deugdelijkheid der chuldbij gepreviligeerde brieven of obligatie.! notariaat Srf&t* en erkend, zullen zij mogen procedeeren tot itudvul Sge, en bij weigering van dien, zullen zi, een.- > ê roerende goederen , ter waarde- van de ichuld , m ' » pnmmidie begreepen, iir verzeekenng neemen,

ikem verbieden die goederen te verkopen , verneemèn^f beladen, dan met die fchuld, en dat op zeelcee uffinen bMhènliedendaarop te Hellen; en zal de.aheSJeTvSvreemding of belasting van zodanige goederen, fdato en in pr-j^icie van dez^er h ndft ^e rpfrhied. van geene waarde zi n; —-—- «at, wanneer eDeur waarde™ bij hunne Commisfie belast zrjo eem. ~ n te ontvangen , of dat de zaak eenige cautie erSt en Sve cautie aan hunne handen geprajsa ?»mrd zil die behoorlijk in hunne relatie zullen raoeentteer'enï en voorts in de Griffie van de Kamer doen SSSTfeï welk dezelve kracht en effect zal hebben, ?f of die in de Griffie gefield ware; en indien de Deurwaardeifverzuimende voorfz. cautie te laten reg.streeren S Partij de fchade daar door geleden of te lijden, op dezal tartij ue « wanneer de Deurwaar-

5elV61PS roSndSgoederen-zullen Hellen in handen var» S? uftkif SS van den Officier van de Plaats, tl van eên behoorlijken inventaris zullen maken, en de daar van een ucuuj exploift, ter Griffie

C0P1!, T,ir lev ren en zullen tot de bewaringe dér van de Kamer leve*"» ett * de Exploiaeurs te doen,

g0ederfte«e^ den Schout van het Dorp, indien het ten chZ Lande s" of anders den Schout, of iemand van het Sefecht van de Stad of Stede van.den Lande van Vianen

2 AmeideV dat de Deurwaarders geen loon-of pand-

«ia zuUen mogen nemen.van den geenen,_ w.en z.j daggf,r^n of executeeren; maar hunne belooning zullen vorrCn van den gecnen,'die hun te werk gefield .heeft, op .'Se van 3e, 'mulcte fuspenfiet o private van hun bediening, naar gelegenheid,van zaken, -— dat., urn bemenuib, » executeeren van eemge

l9dH;^PSSAo^Mdm of merkelijke negligcnrtn^cSete buitengegaan hadden daar over Smlen wordm gecorrigeerd ter arbitrage van de Kamer, 'zonder dat hen daar in iets zal kunnen excufeeren of ver-

c l Znl dat de Deurwaarders, geene aften offtul>

l7en v* Partijen onder zich zullen mogen behouden onde voorwendzel van. falaris, maar dezelven aan P,rr.,Cn, als zü diè begeeren , moeten wedergeven , en het geen z„ - te vö £en hebben bij behoorlijke rechtsmiddelen van Pnrfi voo de Iümer eisfehen, die henlieden voor hunne va-

" cSrien zal doen betalen; dat de Deurwaarders, W,n.

neer hun he? request en appoinftement geleverd-wórd de dtatie na ftond zullen moeten doen, ten minsten agt da?e voordat-het kamerrechtdag zal zijn, of de zaak che.

Sluiten