is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P A.

verminderd dezelve, volgens de executoriale daar van gemaakt of te maken , zonder eni/zints te letten op het beneficie van uitwinning of verdeeling, en dit al ten kosten van den gebrekigen , zo wel van de executie, als het

geen daaraan kleeft; des zal de voorfz. Pachter

gelijk recht hebben tegen den genen die de betaling van hunne impofitien uitflellen of vertrekken, en van gelijken tegen den genen die met hem deel in de pacht hebben, mits dat dezelve Deelgenoten voor de Commisfarisfen terftond na de pachtinge zullen verk'aren, dat zij mede deel in de pacht hebben, als ook aan hunne Borgen, zo verre zij voor den Principaal betalen moeten; waar toe alle Officieren of Deurwaarders, bij den Pachters ten allen tijden verzocht zijnde, wel uitdrukkelijk wierden geauftorifeerd, om de executie te doen; dat

de Pachters gehouden zullen zijn alle fauten en mefufen, die zij in het collefteren en opbeuren van hunne gepach-" te imposten bevinden , aan den Raad van Staten deszelfs Gecommitteetden, of den Hoofd Officier van de Stad of Plaats, binnen agt dagen na dat die tot hunne kenhsfe gekomen zuilen zijn, aantegeven, op dat daar in moge worden voorzien naar behooren; en dat de Pachters ten allen tijden, daar toe van wegen den Raad of Hoofd Officier aangemaand zijnde, gehouden zullen wezen de Registers van hunnen ontvang aan denzelven te openen, ornme in hunne tegenwoordigheid door gezien te worden, zonder dat nochtans de fomme van hunnen Ontvang bij dezelven zal worden opgemaakt; dat de Pachters, zo

wel in de Steden als ten platten Lande, mede zullen gehouden wezen alle contraventien, breuken en mefufen, tot hunne kennisfe komende aan te dienen aan den Officier van de Plaats, daar het zelve gefchied , en denzelven te vertoonen alle bewijzen, daar toedienende, otn zijne gerechtigheid in de boeten en poenen gelijkelijk bij den Officier vervolgd en geëxecuteerd te worden, zonder enigzints daarvan te mogen compofeeren, opeen boete van vijf en twintig gulden, en ingeval de Officier van de Plaats bevonden wierd den tijd van drie dagen in gebreken te zijn van behoorlijk vervolg of executie zal de Pachter gehouden wezen het dadelijk aan te brengen aan den Hoofd Officier van de Stad, waar onder het Land is resforterende, welke den Pachter behoorlijk zal moeten mainftineren, adfifteren en doen mainftineren en behulpelijk zijn, doende tegen de overtreders en Fraudateurs, als ook tegen den gebrekigen Officier van de Plaats, procederen voor Schepenen van de Stad, als gedeligeerde Rechters ter eerster inftantie, tot de geftelde boetenen poenen, die ook plaats zullen hebben tegen den voorfz gebrekigen Officier, ter arbitrage van de voornoemde Schepenen; dat indien enige verfchil¬

len rer zake van de voorfz. verpachte middelen het zij tusfehen de Officieren, Ontvangers, Pachters of enige andere Particulieren , over de boeten , breuken of anders in enig gefchil, dependerende van de betaling der beloofde pacht, kwam te ontdaan, zullen alle dezelven ter eerder inftantie moeten gebtagt en geventileerd worden voor fchepenen van die Stad, waar onder het Platte Land is resforterende , om als gedelegeerde Rechters daar over te oordeelen , die gehouden zullen zijn op zekeren dag ter weken daartoe te bepaalen , Partijen fummier en de plano recht te doen , het zij bij abfolutie of condemnatie, zonder dezelven voor goede Mannen te renvoij.

ee«

P A. s3?

eeren, waar voor bij de voorfz. Schepenen en Secretaris ieder, van elke verklaring en uitfpraak zal genooten worden respeftivelijk drie duivers, waar toe bij Partijen het voorfz. falaris onder het zelve Gerecht zal worden geconflgneetd, mits dat de triumpherende Partij zijne geconfigneerde penningen zullen worden gerestitueerd; dat Schep nen ook geen langer uitftel zullen mogen geven, dan van drie dagen tot drie dagen , of enige andere buitengewoone delaijen of uitftel toelaten, in diervoegen dat de zaken ten principalen zullen zijn gedecideerd binnen den tijd van een maand, na de eerfte dagvaarding te rekenen; ten ware dat de Pachter of Collefteur in gebreken bevonden wierd zijne termijnen waar te nemen, en zijne zaak te vervolgen, en ingeval iemand bij fententie van Schepenen zich bezwaard vind, of langer dan den voorfz. tijd uitgefteld word, zal hij de zaak bij pro. vocatie of evocatie mogen betrekken, voor den Raad van State, en nergens anders, orn, aldaar getermineerd te worden, naar dat ingevolge de ordonnantie bevonden zal worden, te behooren; en dat zo veel de provocatie aangaat, en het dienen van den rechtdag, binnen den tijd van twee maanden ten langsten, op poene dat de provocatie gehouden zal worden defert; en indien de verklaring gefchied is tegen den Pachter of Collefteur, mits middelertijd furcherende de executie, en indien tegen enige Particulieren , mits namptiferende aan goud of zilver zo veel als tot voldoening der voorfz. verklaring noodig zal wezen; en het geen bij den vootfz.Raad van Staten, Partijen over en weder gehoord zijnde, uitgefproken zal worden , zal gehouden worden voor arresr, en zal de fuccumberende Partij boven dien nog vervallen in een boete van veertig gulden, of zo veel min als de vooifz. Raad van State naar gelegenheid zal arbitreren; en zal de voorfz. Raad gehouden wezen Partijen recht te doen binnen veertien dagen, na dat de zaak voor dezelve gefurneerd en in rechten geconcludeerd zal zijn; en op dat Partijen met minder kosten tot hun recht mogen komen, zal de vooifz. Raad ten minsten eenen dag ter weeke, te weten des Zaterdags, vaceeren, om Partijen expeditie van recht op de voorfz. zaken te doen; en indien de Officier van de Plaats

de breuken in de ordonnantie mitsgaders in het Placaat, op den ophef en de collectatie van de imposten geëmaneerd, begrepen, binnen veertien dagen na dat hem gebleken zal ziju van de verklaringe of fententie van den Raad van Staten, of Magiftraat der Stede, waar onder de Pachter forteert , van dezelve boeten te mogen innen, niet executeerd, zal de Pachter dezelve mogen doen executeeren door een Deurwaarder, hetzij van den Raai van State, met voorgaande kennis en adfiftentie van den Hoofd Officier der Stad, waar onder het platte Land resforteerd, welke Deurwaarder daar in genieten zal de helfc van het aandeel, 't welk de nalatige Officier, indien hij de executie gedaan had, zoude genoten hebben, en dat in de plaats van zijn falaris, blijvende de andere helft voor den voorfz. Hoofd - Officier; en dit alles onverminderd de verdere poenen in het voorfz. Placaat begrepen, die tegen de overtreders evenwel zullen worden geëxecuteerd; wel verftaande, dat van wegen den Raad, bij fauie dat de Officieren of Pachters de voorfz. poenen niet executeren, dezelve pcenen in het geheel ten behoeven van de gemeene zaak zullen worden ingevorderd Gg 3 es