is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De BLAU.

(Tl Jannichjen of JOHANNA de BLAU, eerft gehuwt 22 Dec. 1663 aan T)t.'tiis&ïat Hein. fius (vau wien zy by Teftament Erfgenaam is geweeft.) Advocaat voor den Hove den 22 Sept. 1663, obiit oud 24 jaaren; en naderhand aan lacobüs Thyjfen, die Secretaris was van de Grietenye Wymbritferadeel, en Gecommitteerde in de Admiralite t in het. Noorder-quartier. Zy maakte baar Teftament Weduwe zynde te Leeuwarden den 10 Nov. 1704, en een Codicil den 3 Aug 1706; is overleden in 't jaar 1708, Voogdeflè zynde van 't Burger-Weeshuis binnen Leeuwarden, en aldaar in de Gajiieër Kerk (gelyk ook haar eerfte Man) in 't Familie graf van Dc Blau begraven. Hebben geen kinderen nagelaten.

2 MARGARETA de BLAU, was reeds in 't jaar 1678 gehuwt te Leeuw, den 14 Febr. 1675 aan he&or Fenema, Schepen der Stad Leeuwarden; uit welk Huwelyk een zoon is geweeft Iacobus Fenema. J5

3 QUIRYN de BLAU, geb. anno 1646 de 14 Nov. 1656 aangeftelt tot Schryver van een Comp. Cavallary van de Ritm. Limburgh in plaats van R. Graviut, en heeft het zelve gehad tot den 23 April 1669 wanneer getransporteerd is op een broeder G.rardus, den 20 Dec. 1674 als Lands Advoc geauthoiifeerd, om by de Introductie van de Landsdag de propositie te doen- In 't jaar 1665 reeds tot j • U. Doctor gepromoveerd , is hy den 4 April van dat jaar als Advocaat voor het Hof yan Vriesland' geadmitteerd, Hy wierde Penfionaris der Stad Leeuwarden in plaats van zyn Vader anno 1668, gelyk by ook na het overlyden van dezelve Landfchaps Advocaat is geweeft. Is tot Raad in de Vroetfcahap van l eeuwaarden den

7 O&ob. 1676 verkoren, dog nooit onder Eede gebragt, of Seffie gehad, vermits niet wilde defifteren van. zyn Penfionaris ampt, waar over hevige Defputen zyn geweeft, han-

CHIERONIMUS< gende welke hy den 16 july 1677 door rtfignatie van Sjoerd van Aylva by het Ouartier £ v "t^V e£ va" Oofter300 tot Raad Ordinaris in den voorfz. Hove wierde aangeftelt, welke waarUROïïFUUK dig|le>d tot zy" dood heeft bekleed, zynde overleden den 6 May 1692, en legt mede in 7kinderen de GallUël* Keik als voren begraven, hangende zyn Wapen boven de Staten bank aldaer.

- ' Hy trouwde in den jare 1674 Elifabetb Adius, geb in 't jaar 1654, gedoopt te Leeuwar¬

den den 12 Nov. van de zelven jare, eenige dogter van Dr. lacobüs Adius, den 8 Febr. 1753 Secretaris, en den 1 jan. 1679 Burgermeelter der Stad Leeuwarden, en van * Tienke van Burum. Zy overleed den 24 December 1669. Uit dit Huwelyk zyn gefproten

8 kinderen. p

4 Auckjen de Blau, in 't jaar i6?x reets overleden

5 Lquremius de Blau, was Lieutenant van een Compagnie Voetknegten, wanneeer hy in 't jaar 1674 i" de Loopgraven fneuvelde in de berugte Belegering der Stad Grave, nog geen 25 jaren oud zynde. Hy is getrouwt geweeft met 'Ahtje Tfebbes Tjebbinga, uit de Wouden; Zy is nt zyn overlyden hertrouwt aan lohannes Rodenhuis', Secretaris van Wymbritferadeel i Men verhaalt van Haar, dat zy met haren Man üe Lieutenant De blau in 't Leger voor Grave zynde, en vernomen hebbende. dat hy gefneuvelt was, in haren ouderdom van 18 jaren, zo couragieus is geweeft, dat zy het dode lyk zelve uit de Loop graven gehaald, en in de Legerplaatze gebragt heeft, jmmers dit is zeker, dat zy het lyk van daar na Vriesland heeft doen overbrengen, en begraven in :t meergemelde FamilieGral in de Gajiieër Kerk te Leeuwarden, alwaar ter zyden dat van den Raadsheer zyn Broeder ter zyner gedagteniffe nog het Wapen gevonden wort in een vierkante Ruite, ter zyden welke op een Bord een Deegen en Stormhoed hangen

6 Geesjen of Gesina dc Blau, is ongehuwt overleden in den jare 171 8.

7 Gèrhardus de Blau, was reeds in 't jaar 1670 Schryver van een Compagnie Cavallerye, zo als blykt uit het Teftament van zyn Vader Is mede ongetrouwt geftorven, hy wierd Schryver den 23 April 1669 in plaats van zyn Broeder QjAryn, wanneer Ritm. van de m^rh,^ ea ^ S^rtzenberg, obiit 1679 en den i9Dec eod Anni in zyn plaats

J=, ?i n?7vfrf^eftelt lan Briu™»"> wanneer Ritm was de Heer Glinfira-

L in w ' geboren 1666.; getrouwt aan Taco Bima Kunemeeiter der Stad Leeuwar-J

den en£ecretans van 't Krygs-Ge.egte. Zy ftierf den 27 Oétober. 1753, ffy den ai Aug. 1720. Hebben verwekt éér) dogter. 0 ' g

2 Anna Doting, geboren 1669; getrouwt 1699 aan Dr. Feite Weffelus, Advocaat voorden Hove den 17 Nov. 1680, en den 23 Dec. 1691 Vroetfcbap der Stad Leeuwarden, Schepen 1696en D Johannes Doting J Burgemeefter 1703 en1 1710. Overleden den .3 May 1732. Zy ftierf den 20 Febr. 1753. Hy en Margareta i eeft ook Se"Ie £ehad in de Generaliteits en in andere en smbulatoire Conimiflien. H«/>£,6kiude- 3 Mrnxf ^larSareta Beting, geboren 16715 ongehuwt overleuen den 24 April 1753. rerj4 4 MLINARDUS DO I ING , geboren 1674, j u d. wierd Secretaris der Stad Leeuwarden ïn

plaats van zyn Vader Ao. 1694 tot 1723, wanneer refigreerde; is getrouwt geweeft met Sara Acromus, hy overleed 1738, en heeft bv dezelve verwekt 8 kinderen. ģ

5 Elifabetb Doting, geboren 1676, en ongehuwt overleden den 8 Aug. 1714:

6 WIGERUS DOTING, geb. 1678; j. u d. als Advocaat voor den Hove geimmatriculeerd den 25 Juny 1700; is geweeft Secretaris, en Volmagt ten Landsdage wegens Leeuwarderadcel, en wierd den 1 OcL 1709 Vroetfchap der Stad Leeuwarden. Hy overleed den 20

[ Maart 1714, Zyn Huisvrouw is geweeft Catharina Duyff, waar by verwekt heeft a l_ kinderen, j

4 Generatie.

Tirgï&™£ 'tssföjgtJ*** t--•7votenkrrr

f*A- "'f1'"6" 1,6 ft do£ter ?uardy" gehuwt «n BrumvM, haar zoon waVd\tTe,u^vM Si» Joanna H.tmga. welk*

laatfte de Ouderen zyn geweeft van de Schout by Nagt Hevdr^Brunvtld die Jchanna ^diu, w^m,S&A »^ei ten Huisvrouw gehad heeft, zie op Hmmimus dc Blau in de f Generatie. * * 'wuiuemuty"»»" -

• Tmsk; van B«rum, wa» een dogter van van Burum, meermalen Gedeputeerde Staat van Vriesland, en die van Ao. me tot ,eee zesmalen, e,n in dia } » B,,ree;rnecfte, det Stand Leei,w"df" 's, Si™*, en een zufter van de Raadsheer fZJA JbIZ,, die by Tim van Vietf» beeft verwek? ™an1,ve?m,T I™" ^J"^"^1 e" ^ over Ferwerderadeel, de Vader van Cecilia valLZ gehuw' aan J.hanV^lin vanCU^n S

j£j££*ÏSjSfe 90 Vm «»"«ouw van H.mim HMm4 VM K g Gtiumia evel|Mw«de„deel, by *yn ewfle Yi4w