Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

logo

B ESC H R Y V I NG

zyn jaarlyks aan de Heeren Royeermeefteren deezer Stad te doen behoorlyke reekening en verantwoording van hun gehouden bewind ( i), ih 't welke zy voorheen de hulp van een Rentmeefter genooten; doch welk ampt, feedert den jaare 1760., in gevolge van de voorige bevelen der Groote Vroedfchap, geheel is vernietigd (z). Gelyk ook nog vyf Buitenmoeders of Regenteflen , welker dienft de Heer Burgemeefter Orlers (3) ons kortelyk opgeeft, den Meefteren en Regenten van dit Gafthuis, in de beheering van al 't geene noodzaaklyk wordt verëifcht, behulpzaam zyn.

Hoedaanig wyders de Regeering deezer Stad, en reeds in vroegere, en ook naaderhand in laatere tvden, door haare goede en wyze fchikkingen, heeft getoond , fteeds het welzyn der openbaare godvruchtige Geftichten, welker opperfte toezigt aan haar is aanbevoolen, te beöogen, en daarom ook inzonderheid eenige noodige voorzieningen ontrent de legaaten, maakingen en rnildaadige buitengewoone giften , dewelken aan deeze Geftichten zouden moogen te beurt vallen, heeft gemaakt, en af het

welke dan al meede zyne betrekking tot dit Vrouwe-Elizabeth-Gafthuis , verëenigd met de Leproozen, heeft, is te vooren (4) door my reeds in het breede aangetoond geworden ; zoodat ik hier alleen nog maar moet by voegen, dat de Meefteren en Regenten van dit Godshuis , ten einde de liefdaadigheden der geenen,die aan dit Gefticht bereids voor den jaare 1733. ten goede hadden gedacht, zoo wel vereeuwigd werden,dan der zulken, dewelken naa dien tyd aan het zelve zouden worden beweezen, hebben goedgevonden, op het tafereel, door hen, ten bevele van de Ed. Groot Achtb. Heeren Die van den Gerechte van den 3. February 1733. (f), vervaardigden in dit Gefticht openlyk ten toon gehangen , te plaatzen de naamen der geenen, die, feedert den jaare 1607. ('Ó), aan dit Godshuis hunne buitengewoone liefdegaaven hebben meedegedeeld of befprooken. En, naardien my een getrouw affchrift van dit Tafereel is overhandigd, 7.00 heb ik , ten einde daarvan een altoosduurend gedenkteeken zoude moogen overblyven, goedgedacht, het zelve alhier intelafTchen.

N A A M E N

DER LIEFDADIGEN, DIE DIT GODTS - HUYS BEGIFTIGT HEBBEN.

Jaar. £uJ:

1667. Mauryn van der Aa, C: Burgermee fter. V , , ? ƒ 200; '1*57. Cornelia Hoogboot ; Z09]

1668. Cornelis vander Meer, Capitein der Schuttery. { . . zoo'.

1669. Simon van Dorp, 40. . . s . . . ; 200*

1669. Pieter Buytenveft. Zfo.

1670. Jacob yan Swanevelt, Regent van deZen Huyze. . . . 215-. 1670. Cornelis van Kerchem, Capitein der Schuttery. . . * Zifi 1Ó70. Adriaan Peeper. . t . . . , , . j

Jaar,

CO Over dit punt dér te doéne Reekening kan men zien hier booven, op Bladz. 988992-, en het ter loops gezegde op Blad. 1070V

(2) Gelyk dit te zien is hier booven, op Bladz. 176. en op Bladz. 988. in de Aanteekening No. 2,

(3) In zyne Befchryv. der Stad Leyden, D. I. Hoofdft. VII pag. 134., alwaar deeze Heer oök ter loops van den dienft der Meefteren en Regenten fpreekt. Men kau insgelyks over dit 'Godshuis naazien, 't geene kortelyk befchreeven is door M!. Sim. van Leeuwen in zyne Korte Befchryv. van Leyden, pagg. 5"6. & 5-7. en door den Schryver ï^n den Tegenw. Staat van alle Volken D- XIV. Hoofdft. X. pag. S4S-

Bladz. 1077-1080. \S) I>ubevel is te vinden in het hier boo¬

ven , op Bladz. io%. en 203., bygebragte Befluit van Die van den Gerechte deezer Stad.

(6~) Dit tydftip zal, waarfchynlyk, door de Meefteren en Regenten van dit Godshuis zyn uitgekoozen, omdat men alstoen, in gevolge der Refolutie by Die van den Gerechte op den 3r. Augufty 1662. genoomen en op den 12. September daaraanvolgende gerefumeerd (te vinden hier booven op Bladz. 1078. j rnet de byzondere beftiering der Legaaten, Maakingen en Vry willige giften, beloopende booven de éénhonderd gulden , zal hebben een aanvang gemaakt: En zullen moogelyk van veele , voor dien tyd aan dit Gafthuis beweezene, liefdaadisiheden geene byzondere of nette Aanteekeningen gehouden zyn , of ten minften niet wel konnen gevonden worden.

Sluiten