Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des STAD LEYDEN. ioor

laar, r

i6ji. N, Frererus, M. D. . % °ul* lé/i. Jan Jansz" Achthovèn. . .

1673. Johan de Bye . 2Q°*

I673. Johan Buyicnveft, M. D. § 20o*

1678. Elizabet Cornelis, Wed. van Adriaan Grootvelt' 40 ' t ifo."

Johan van Peenen. . . . ... 200.

ïójii Jacob van Broekhoven, Burgermeefter. . . ' ' ' -100,

ïóSz. Theodora Gooi * A00

1691. Willem Buytenveft. . ....** iQO\

1696. Catharina Elifabeth de Ruyfcher, Huysvrouw van D°. Petrus Bo-

dilan . . 2000;

ïf*PP. Mana van Dorp, Wed. van Mc. Gerard van Alphen. . ,; i0o.

1701. Johanna van Be veren, Wed. van Hugo Brugman van Os. . . 1000!

1702. Mr. Jeremias Basfee. . . .... Zfo.

1707. Claas Coene en Aal tie Stoters, Binnen Vader en Moeder. '. . 800*

1707. Francois le Butto ■/ '■ 2QO*

1707. Johanna vander Mey, Wed. van Lambertus van Swieten. . yoo.'

1708. Johanna Cabeljauw, Wed. van Abraham Hoogboot. . . . 300". 1700. Geertruyd van Alphen ;00*

1711. Johanna Malvefey, Wed. van Adf. van Affendelft, Capf. joo'.

IJlt. Catharina de Vlaag, Provenier fter. . .... 200,

171 r. Eva Veer, Huisvrouw van JST. Baalde, tc Rotterdam. . t 1000.'

ï720. Jeremias Basfee,in geldt , I0OO>

en nog omtrent elf Mergen Landt.

1711. Johannes Rees en Cornelia Prs EfTenop. . . . . 2yo<. 1731. Mr. Pieter dela Coert, uit de Nalatenfchap vanden Hr. Mr. Pieter

van Groenendyk, Secretaris dezer Scede. .... zq6-Q>

GIFTEN, zedert de oprecht Inge vande LEG A AT-KAS SE.

Ï737. Magteld Gefchiers, Conventuaal. ...... if0,

1738. V». Maria van Willigen, Wed. van den Hr. Mr. Albert Meerman,

Burgenn. . loo0^

1741. Vr. Glaudma van Groenendyk, Wed. van den Heer en Mr. Jeremias

Basfee to,oo.

1744. Willem van Heyningendoorn, en Geisje Braflêrs, Binnen Vader en

Moeder. .

1747. Henderina de jongh, Conventuaal. '. '. *. \ 214*

175/3. Jacobus Lieba, Provenier. . . . . . . . 100*

1754- Vr. Jacoba Schrevelius Wed. van de H'. Willem Mylius, M. D. 2000*

1763. De Heer en Mc. Johan Schrevelius. . . . . k óoo.*

Dit alles niet tegenftaande, zyn, niet alleen door de te geringe achtgeeving op dé niet zeer groote (doch echter in de oude tyden genoegzaame) inkoomften van dit Huis, dewelken , als geenen den minften onderftand van elders (hqedaanigen men aan andere openbaare G odshuizen nog wel heeft toegevoegd) krygende, en dus alleenlyk uit de vruchten der aan dit Huis van oudsher aangekoomene goederen en der opgevolgde liefdegaaven en maakingen van eenige weinige mildaadige menfehen, haaren oorfprong hebbende, met alle zorgvuldigheid moeften worden in ftaat gehouden, en niet dan met eene goede zuinigheid en eene gepafte fpaarzaamheid (in allcrleije huishoudingen ,

het zy openbaare , hét zy byzondere,1 altoos, naar het oordeel van alle weldenkenden, teil hoogften noodzaaklyk) gepaard, onder veele andere zaaken , tevens met eene juifte en gedutirige oplectenheid op al het geene in diergelyke Huizen genoegzaam dagelyks te pas koomt ontrent de perfoonen, dewelken voor zich de vrije koft en inwooning aldaar wilden koopen j als ook uit eenige milde liefdegiften, konden worden vermeerderd } maar insgelyks door eeneonge. pafte toegeevenheid en eene al te groote veronachtzaaming van de flipte onderhouding der oude nutte inftellingen, er* eene geheele verwaarloozing der voorip-c heilzaame bevelen, alleen ^twelzyncn Zz zz zz " k§-

Sluiten