Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

du STAD LEYDEN. 71*

» men te verlaten, en te abandonneren, ,» alleen ten profTyte van het Armkinder„ huys door de Meefteren en Regenten „ van het felve huys fal mogen doen „ drucken en wekelyx uytbrengen de „ briefiens van de Predikbeurten binnen „ defe Stad, foo en in dier voegen hec „ felve by de gemelde wedue Dyckhtiy„ fen jegenwoordig gedaen wertwelk Hun Ed. Groot Achtb™*. Befluit, my naar hec Origineel, met alle moogelyke vriendelykheid , medegedeeld , te vinden is in het Gerechts - Dagboek, 4. F. fol0. 3r., berufiende ter Secretary der Stad Leyden. Zoo dat nu door den tyd, immers naa het affterven der opgemelde deugdryke Juffrouwe Efter Jacoba Dyckhuyfen , dit Arme Kinderhuis hier uic een taamelyk voordeel jaarlyks te verwachten heeft. — Ook zyn door de Ed. Groot Achtb. Heeren Die van den Gerechte, op alle wyzen ieverende voor het welzyn van hunne behoeftige Ingezeetenen , op dat deezen dit leeven door eene ondraaglyke armoede niet verdrietig mogte worden gemaakt, nog al meerder bewyzen van hunne Vaderlyke zorg voor deeze Arme Kinderen aan den dag gelegd, toen Zy, reeds in den jaare 173x., aan dit Armen-Kinderen-Huis hebben vergund het uitfluitend recht, om alléén , voor een zeer kleine belooning, door de ganfche Stad aan te plakken alle Ëilletten of Bekéndmaakingen van Verkoopingen j Openbaare Befteedingen ; Verhuuringen; Verpachtingen ,en alle anderen , van welken aart en natuur dezelven ook moogen zyn , of hoe dezelven ook moogen genaamd worden ; nietwes van dit alles uitgezonderd ; dan alléén zoodaanige Placaten, Publicatien, Waarfchouwingen , Keuren , Ordonnantiën ; Reglementen, Bevelen, Bekendmaakingen , Afieezingen, en diergelyken, welken van . wegen 's Lands Hooge Overheid ; of van wegen de Collegien der Regeering en Juftitie van deeze Stad; als ook van het Gemeene Land van Rhynland; en van's Lands Univerfiteit binnen deeze Stad; en op derzelver beveelen worden afgekondigd en alomme, daar 't behoort en gewoon is te gefchieden, aangeplakt: gelyk al mede daar van zyn uitgezonderd de weekelykfche aanplakkingen der Billetten van de Broodzetting; als ook de Billetten van Te - huur - ftelling der byzondere Huizen , Stallingen , Pakhuizen, Kelders, Kaamers, en diergelyken binnen deeze Stad; en van eenige Auétien van Boeken; zoo als dit ajfes is bepaajd by

Hun Ed. Groot Achtb"18. Befluit van den *r. Juny 1731., waar by eene Boete van Drie Gulden tegens de Overtreeders deezer beveelen is gefteld geworden; en 't welk gevonden wordt in deeze naavol* gende

Naar hét Gedrukti.

& Apoftillef

» Öp het Requeft van de Regentëri „ van het Armkinderhuys 4 om „ te fijn geauthorifeert tot het >, Aanplakken van alle Biljet5, ten tenvoordeelevanhet j, felve Huys, met feclu„ fie van alle andere.

» Tl) ie van den Geregte der Stad

* leyden, hebben om reden „ inden Requefte gemelt, de Regenten. „ van het Armkinderhuys mee feclufie „ van alle andere gequalificeert tot het ^ Aenplacken van allerley foort van Bil„ jeccen binnen deze Stad, door fooda-

nige der Kinderen , als de Regenten „ daer toe de bcquaemfte fullen oordee„ len, alles ten voordeele van het zelve „ Huys, voor welke aenplackihge def „ Biljetten de Regenten fullen genieten » van yder Biljet eene ftuyver, behou* „ delijk als wanneer in een Bijjet van ver„ koopinge twee ofte meer partyen ver„ fcheyde Eygenaers toebehoorende, te » famen werden gevoegt, fullen de voorfz. » Refpeftive Eygenaers in dat geval van „ hare te verveyle partyen eeven foo « veel moeten betaelen, als of zy die op „ een apart of feparaet Biljet hadden doen „ ftellen; mits dat van yder Biljet, dat „ zal werden afgetrocken ofte zal zij» „ afgewaeyt, Weder door gemelde Re„ genten zal werden beforgt, een ander1 „ in plaetfe werde aengeplackt, zonder „ daer voorens iets te fullen genieten of „ vermoogen te pretendeeren: Alle wel„ ke Biljetten door niemand anders ert i, fullen moogen werden aengeplackt, „ dan door die geene, die de Regenten » daer toe fullen willen gebruyken, mee „ verbod, dat niémand anders, wie hec „ foude moogen weefen zig zal moogen „ laten gebruyken tot het aenplacken van

* Biljetten, op een verbeurte van Drie „ Gulden, t' elkens als bevonden zal wern den by iemand Biljetten aangeplackt te

» zijn$

Sluiten