is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...] verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 VERKORTE VADEitLANDSCHE

lil afd. openlijk tegen hem was opgeftaan,- eenen inval *t"5^— in 's Iiage gedaan, en aldaar 's Graaven gevangenis opengebroken hadt , met de wapenen aantastte, en 'er (het beleg vooffloeg, in Gras2359. maand des jaars 1359, welk hij in perfoon bijwoonde ; hij noodzaakte vervolgens dezelve tot de overgaave bij verdrag, welk inhieldt, dat de Stedelingen hem om vergiffenis moesten fmeeken, hunne muuren afwerpen, en 40000 oude fchilden opbrengen. tJgktren Vervolgens oorloogde Hertog albre&it met en Bronk- Gelder] chen, die, even als de Hollanders in horsten. twe£ partjjen f iiekeren en bronkhorsten geéreciit heeten, verdeeld waren , als ook met de Utrcchtbeoor- fihen 1 doch hij verdroeg zich in het jaar 1364 * loogt de met f^lertog eduard van gelder , en in het jchenï' '375* met arnold van iioorne, Bisfchop J364. van Utrecht; eenige jaaren daarna huwde hij zijne Dochter kathariNa uit, aan willem van GULiK, Hertoge van Gelder^ die zich, na de tegenkantingen der Stichtfchen te boven gekomen te zijn, in het gerust bezit van dat Hertog-dom bevestigde. Wordt Hertog albrecht, na zijns Broeders dood, Graaf. door den Édelen en Steden in het jaar 1388, J388- [1389,] tot Graaf gehuldigd zijnde, hieldt zich meest in 's Hage op, daar hij in het jaar 1386, zijne Gemalin margareete overleeden zijnde ^ axeida zich in cene gemeenzaame verkeermge inliet van met aleida van poelgeest ; welke jong en bepoel. yallig zijnde, den Hertog zo wist te believen f

ziin bit- dat ziJ in korten ' bïinaer alIes ten Hove zL naar haaren zin befchikte. Bijkans alle gunften werden haast door haare bemiddeling van den Hertoge verkregen \ en door haar toedoen geraak-