Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 471

een breed voorhoofd , gekromden neus, en XVII. bruin hair: zijn gantfche wezen was deftig en *rDontzachlijk: doorgaans was hij ftil, fomber en ernftig: zelden vrolijk, en Hechts bij weinigen: zijne fpraak was langzaam en koel, behalven in eenen veldflag, wanneer hij vol vuurs fcheen, en alom op alles acht gaf: voor dapper werdt hij in her. veld gehouden, doch tevens ongelukkig in het winnen van lieden en veldflagen ; hetwelk fommigen heeft doen twijfelen aan eenig gebrek van beleid en krijgskunde in hem: bedekt en agterhoudend was hij, en daarom minder gezien bij de Engelfche en Nederlandfche Gemeente die met gulheid en gemeenzaamheid te winnen is: hij werdt ligtlijk driftig, als hij tegengefproken werdt: hij fprak de Franfche, Engelfche, Hoog- en Neder-duitfche taaien allen even goed, en verftond iet van hec Latyn , Spaansch en Italiaansch: hij kende grondig den Haat en toeftand der Hoven van Europa, en floeg vooral de inzichten en bedrijven gade van het Franfche Hof, welks konftenarijen tegentegaan, de heerfchende drift van. zijn gantfche leven was: hij vattede ligtlijk argwaan tegen iemand op, en behieldt denzelven lang; fchoon men getuige dat hij zich nooit vervoeren liet tot onbetaamelijke wraak; — hij geloofde de waarheid van den Christelijken Godsdienst vastlijk , en ging, vooral des zondags, vlijtiglijk ter kerke, en oefende zich ook afzonderlijk, in het bidden, en in het kezender H. Schriften: een heerlijk getuigenis zeker, als in welke dingen niemand zich, opregtelijk, beftendig, en hartelijk kan bezig houden, zonder den invloed daarvan in zijn gedrag Gg 4 «ö

Sluiten