Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474 VERKORTE VADERL ANDSCHBC

XVII. gedaante der dingen derwijze, dat hieraan niet, AFP> meer gedacht werdt. Truisfen ^an ZV^e ^es ^onings van Pruisfen werdt betwist " de j°nSe P™s van Nasfau gedwarsboomd, ten joan wil- aanzien der verkreegene erfenisfe van den Koning LEMFRisovan Engeland; welke zijne Majefteit zich, uit op' 'sKo- hoofde van het testament van fredrik henrik, nings na- geheel en al toeëigende: zonder dat de Staaten laten- van Holland deezen twist, die lang bleef hanfchap. gen> konden bijleggen. — De hooge ampten door Koning willem hier te Lande bekleed, bleeven ook onbegeven, en de Regeering der Gewesten , die geenen Stadhouder hadden, fchikten zich eerlange , bijnaer op denzelfden voet, waarop zij, na den dood van Prinfe willem II, gebragt was. Beroerte Ook ging dit in Holland toe, zonder eenige in Gel- merkelijke opfchudding ; doch in Gelderland icriand. ontfl-onden, in dit en eenige volgende jaaren, zorgelijke beroerten, dewijl fommigen zich gaarne herfleld wilden zien , in het bewind, waarvan zij, onder de Stadhouderlijke Regeering ontzet waren; welke begeerte aanliep tegen geene mindere driften van anderen, om zich te handhaven in het gezach , welk hun, door den Stadhouder was opgedragen, en waarmede zij zich nog bekleed vonden: het •morren borst eerst te Nieuwmegen uit, daar de Gemeentslieden, even als ook te Tielente Bommel de Regeering cp hun eigen gezach dwongen hunne ampten afteftaan: en fchoon de Staaten van Gelderland de oude Regeering wederom herflelden, wisten die van de nieuwe plooi, zo als men ze noemde, zich zo veel aanhangs te verkrijgen, datze andermaal hunnen aanhang op

het

Sluiten