is toegevoegd aan uw favorieten.

Bylaagen van 1 tot 8, specteerende tot het rapport A., gehoorende tot het rapport van gecommitteerden nopens den staat van 'slands frontieren, magazynen en arsenaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i?I )

gelyk het een en an.dgre in ëea gefchikter ftaat van tegenweer gebragt worde.

; Daar worden volgens Beftek nog twee jaaren vereifcht tot het verwerken van het iniliioen Steenen, welke (zo als gezegd hebbe; nog in de4 Grave voor handen zyn, geduurende welken tyd ik op de bekwaamfte middelen zal bedagt zyn, niet alleen ter herllellinge der bouwvallige Muuren, maar ook door Welke de Stad Grave reet meeftè menagie tot een beerere ftaat van defenfie te brengen zal zyn; verzoeke dus de pcrmilfie, nader myne gedagten deswegens aan Uwe Doorlugtigfte Hoogheid te mogen coromuniceeren.

De Boorden der capitaale Gragten zyn mede door mai.quement van goed onderhoud door den contipueele flag van het water zeer afgenomen , en zouden daar van wel drie hónderd roeden met een Ryspakwerk herfteld dienen te worden; dog am ge li en by de hoog nbodzaakelyke verbetering, waar van hier boven gelprooken hebbe, de bedekte weg ter gelyke tyd t enigzins zal dienen veranderd te worden, zoude met de heriielling dezer Gragtsboorden, om geene dubbelde kollen te doen, tot die tyd kunnen gefuperfedeert worden.

■ Het Blok Ruitersüallingen, in vroegere tydenvan öude Gebouwen t'faamen gefield, is tegens woordig door ouderdom, zoo in zyn Dakwerk als Muuren, in zodanige gevaarlyke ftaat, dat in korte tyd dreigt in re ftorten; dus dat dit Gebouw of gelloopt of vernieuwd zal dienen te worden.

I rsgelyks kunnen de zogenaamde oude BagyneBrakken met geen ordinair onderhoud meer in eene bruikbaare ftaat gebragt worden.

Niet wetende, of den Directeur de Roy (zoo als ik te Grave vernoomen hebbe, dat zyn Ed. op fig genoómen hadde) daar van rapport heeft gedaan,, zal ik, Doorlugtigfte Vorft, hier nog by moeten voegen, dat, zedert den gepafteerde Winter, het zig heeft geopenbaart', dat de Daaken van de twee zogenaamde nieuwe Blokken Barakken beginnen te fpatten, het welk daar door veroorzaakt word, dat de Blokkeele zonder Ankers aan de Muurplaat Zyn, en dat de Kapgebintens te ver van eikanderen ftaan, en niet na behooren zyn voorfien met genoegzaame Sprybanden tot llcevigheid der Gordingen; waarom het dan ook noodig is, dat deze Daaken met de vereifchte Ankers en Sprybanden voorfien wierden.

Eindelyk hebbe de eere Uwe Doorlugtigfte Hoogheid te informeeren, dat de groote Zolder van het Ar ten aal te Grave, met nog een Zolder van een Geweerkamer fig. in zodanige defect ueüfe en bouwvallige ftaat zyn bevindende,_ dat ter prevenieeringe der ongelukketi", welke daar uic te dugten ftaan, dezelve zonder u'tltci zullen dienen vernieuwt te worden.

Y * Ik