Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 3

. of wel enkel ongelukkige omftandigheden voelende, naar verbetering en

trtosde redresfen te bezorgen, of ten minften den verderen voordgang deringeflope £fr£, deszelfs' toevlucht, tot daadlykheden, g~ heeft ea rfch *tó /2ftSF*, dat geen heeft bezorgd, wat het geen kans zag, zich, op eene Ce cZ&e^ wyze, te bezorgen. Dus ^^^^«^2 tvden de maat van deszelfs Regenten te zwaar,- voelende drukken, eenen 2*??' a wn Spnoemen met genoegzame magt voorzien, om de Regenten in S^Sh^^^'h^uS StadhouL, alsdeszelfsbeichermer,tegen detwtm£ ÏÏnzag, heeft het, althans in de eerfte oogenblikken,gedacht denzelyèn ^^iaT^kinnfin ^voegen. Danfedertmeenende te ondervinden dat de ReLnten tTveel, voor deze aangroeiende magt, bevreesd hunne befluiten te SS', Lr derzelver wenken, fchikten, is het ook wederom zeif egen deze maat opgekomen, en heeft dus gezogt zyn eigen werk te vermelen, jmi is het niet te vrezen, dat deze geduurige omwentelingen, met afte der^lverpvolMn. zuir enblyvenvoordduuren, tot zoo lang ,dathet Volk, zonietover'rommddelykbeftiervan vol-pn dat zeker aan de grootfte zwarigheden onderhevig is, ten minften over de Lnftellins der geenen, die dit beftier in handen hebben, eenenconftitutioneelen hiv oedzll verkregen hebben; die, aan den eenen kant,deszelfszugt.voortgemeen Sm mitsgaders deszelfs gevoel van vryheid levendig houde; aan den amderen kan" heï zelve gerust fteüe, dat het zich zulke Regenten zal kunnen bVoraen, op dewelken het, als op deszelfs eigen werk, vertrouwen diu Z ook waarlyk belang by hebben, deszelfs genegenheid te winnen en te behouden.

En wat eindelyk het derde betreft, dit is een gebrek, waar over wel de bezwaaren, door de Ingezeetenen ingebragt, niet gaan; maar t welk zich niet te min by deze gelegenheid, in deszelfs volle kragt heeft doen voelen. Terwyl het eisenlyk voordvloeit, uit eene pretenfie der Steden, byzonder der Stad Utrecht,tot de Souverainiteit, die zo lang deze Queftie niet uitgemaakt, of eens vooral, by fchikkine- bepaald is, eene fteeds overvloeiende bronwel van oneemgheden en verwarrinp-, in onze Conftitude, zal openhouden. Het byzonder gebrek ondertussen dar ik thans bedoeie, beftaat hierin, dat'de Vergaderingen, zo van de Heeren Sraaten , als van derzelver Gedeputeerden by weiken echter de Souverainiteit van dit Gewest berust, zich, m de Stad,m dewelke zy hunne Zitplaats houden, metgeene genoegzaam erkende magt bekleed zien, om naar benoren, w de handhaving hunner rechten, ja zelfs niet, in de veiligheid hunner Vergaderingen en Perfoonemte voorzien. Wel is waar, in tyden van rust en eendracht, or zeits zo lang ae oneenigheden niet, tot den hoogden top, geklommen zyn, doen de<z™>#^ van zulk eene inrigting zig niet anders gevoelen , dan door de bewustheid van den precairen toeftand, waar in 't aanzien, 't gezag, ja de veiligheid van de Souvenune Vergaderingen dezer Provincie, zich bevinden; t zy m geval van verfchil met de RegeermgÖder Stad, waar in zy hunne Zitplaats houden; 't zy by andere omLndigmeden, zodanigen men 'er reeds heeft zien plaats hebben. Weshalve 't my voorkomt,dat er, van wegens ditLid,ook diende te worden aangedrongen zoo op een behoorlyk redres in dezen, als wel byzonder ook,op de afdoening of fchikking der queftie, wegens de Souverainiteit der Stad en Steden, boven aangeroerd.

Dan om mv mi verder, voor 't tegenwoordige, te bepalen, tot het geen meer onmiddel'vk het Reglement van 1674 betreft; welke opgave van redresfej zullen wv nu aanneemen,om door ons, by de onderhandelingen over t zelve, * worden geappuieerd? Wat my betreft, geen der tot hier toe opgegeveConcepte»

Sluiten