Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig dat de hulp van dappren titsikan, Die, als een mcnfchcnvrir.d, en moedige oorlogsman, Zich 't lot der onfcluild wilde ontfermen, Dc liefde en vrindfehap kon bcfchenricn. Ily, aan zyn' eed en vrind getrouw, Red drie flachtofiérSj diep gedompeld in den rouw,. Gereed om voor den flag, hun toegedacht, te bukken»

Daar boleslaus zich zclven ftraft,

En zyucr boosheid loon verfchaft, Wyl 't hem mislukt de vrucht van zyne hoop te plukken., Zyn toeleg ziende, door zyn nederlaag, mislukken.

Wiens aandacht (bat,«en wyl', niet (lil by dit tafreel? Wie, die teerhartig deukt, neemt, aangedaan, geen deel

Aan lod pis ka's fmarte en plaagen? En wie, wie vindt geen welbcliaagen In 't b!y verandren van haar lot, Daar ze, in haars vaders arm, gered word op een dot,. 'tGeenvIamme en hrandftofF ducn in asch en puin verkeerenï Gy, gy, Mevrouw! wier teder hart Gevoelig is voor vreugde en finart, Kunt lod01 ska nooit uw gunsten doen ontbeeren, Daar zy, door die vereerd, haar noodlot zal bravceren.

Dat

Sluiten