Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 De Verschoppeling of de

ten te ontroeren, zyn hart te kloppen, en zyne oogen de allerbitterlle traanen te loozen , toen hy zich van die noodlottige vruchten zyues rampzaligen Echts kwam te verwyderen.

Helaas! borst hy (hikkende uit, aan welken oord des Werelds moet ik hen begeven ? Het gif der ondeugd zal hun zo min als anderen onbefmet laaten! Wie zal in hunne zwakke zielen het zaad der deugd aankweeken ? Wie zal in hunne harten de heilige plichten der Menfchlykheid grieven? Welke lesfen, welke voorbeelden zullen zy onder het oog krygen ? Algoeden Hemel! wil o.ver hunne kindsheid waaken. Duit niet, dat het fenyn der ondeugd, deze tedere Spruiten in hunnen wortel aantast: Of zo zy mynen naam of geflaght fchande moeten aandoen, berooft hen dan van het hatelyke leevenslicht dat ik hun heb gegeven; vernield deze onnozele Offers eer zy het kwaad mogten kennen , en laat hunnen wieg dan hunner beider graf zyn.

De toebereidzelen tot Emestors vlucht, wierden met alle heimelyke omzigtigheid vervaardigt en ter uitvoer gebragt. Een éénige zyner lakeijen , wiens getrouwheid de proef had doorgeftaan , was de metgezel en Vertrouweling

Sluiten