Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 478 )

ttiet toegelaten hebbenu alle vóórte'dragen ;dochonder welke wel de voornaamfte is, de fituatie van de ftads casfa, welke wy overtuigd zyn, dat geen bezwaren van confideratie, in dit tydftip, toelaat; waarom onze aandacht vele, anderszins nuttige, werken voor onze ftad heeft moeten voorby gaan, en zich maar alleen bepaald heeft op dezulke, die noodzakelyk herftelling en verbetering noodig hebben, en door welke een aantal onzer medeburgers, vooreenigen tyd, aan het werk zouden kunnen geholpen worden; na daarop ingenomen raad en advies, is het den ondergeteekenden voorgekomen, dat, in de eerfte plaats, een groot aantal zo houten als fteenen wallen, aan de grachten dezer ftad, in zodanig een' vervallen ftaatzyn, dat de aarden walkn daardoor zakken, en den vryen loop der wateren door de ftad belemmeren. De brand- en waterfchouw, daarover gedaan, in de afgeloopen maand, heeft wel aan een aantal van ruim 250 huizen aanzegging laten doen, om dezelve te herftellen, volgens de keuren, daarvan zynde; doch heeft wederom, gelyk meermalen, ondervonden, dat vele burgeren nalatig blyven daarin te voorzien, gelyk zulks jaren achtereen gebeurd is , zonder dat de daarop geftelde boete word ingevordei'd ; waarom uwe commisfie u voorftelt, deze keuren te vernieuwen, en de ingezetenen dezer ftad nochmaals te waarfchouwen, daaraan exactelyk te voldoen, en de nalatigen in dezen, zonder eenige oog-. Juiking, de boete te doen betalen, en dezelve, voor hunne rekening, te laten doen; alsmede te doen obferveren dczelva kcure, wegens het behoorelyk dek]cen der riöelen, welke in de ftads grachteH hunne uitlozing hebben.

Verder heeft uwe commisfie gevonden, dat vele grach-' ten dezer ftad, en byzonder de zogenaamde ooregaten der Huizen, niet op de behoorelyke diepten zyn uitgehaald, dat mede tot aanmcrkclyk nadeel van den loopder wateren dezer ftad, en tot groote moeijelykheid voor eenigszins beladen vaartuigen, ftrekt; waarom zy het noodig geoordeeld heeft, om dit onder uw oog te brengen, opdat daarin door u de noodige voorziening zoude kunnen gefchieden.

Sluiten