Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGE

TOT HET DAGBLAD VAN DE

VERGADERINGEN

DER

REPRESEN TANTEN

VAN HET

VOLK VAN AMSTERDAM.

Woensdag, 25 November, 1795. Het eerfle jaar der Bataaffche vryheidt

BURGERS REPRESENTANTEN !

JL/e burger D'Jadibert Cailfe, oud cönfuï der Franfche marine in Holland, heeft my gisteren namiddag, den 24 dezer maand November, medegedeeld, dat de burger Marabail en een ander-burger, behoorende tot de bureaux van den burger Fonfecuberte, conful van Frankryk, hem bericht hadden, dat ik in het koffyhuis Dc Paradysyogel openbarelylf belbhuldigd was van aan het committé van waakzaamheid te hebben aangebragt en doen arresteren den burger Lenerfan , om my te wreken,- dat hy had verkozen in den dienst van den burger De Bruin liever dan in den mynen te bïyven, en ook met het oogmerk om gemelden burger De Bruin te benadeelen. Daar ik my nu dubbel ten toon gefteld vind, zo in myne hoedanigheid van Reprefenfant, als in die van een' man van eer; en daar 'er aan gelegen is, dat het publiek wete, dat ik geen lage aanbrenger, noch laffe fchurk ben, vervoeg ik my tot u, burgers Reprefentanten! verzoekende, df& gy den Procureur der Gemeente gelieft te gelasten, van de aanklagt te onderzoeken, opdat ik eene openbare herltelling weGggg gens

Sluiten