Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

ciëerde1 opgave hierby te voegen van de tegen de voornoemde voordragt gealleguëerde redenen; alleenlyk moeten zy ulieden betuigen, dat deze voordragt hen derwyze is voorgekomen, dat, by het inwilligen van dezelve, vele en onoverkomèlyke zwarigheden zouden ontdaan, en, in plaats van tot voordeel en gerief, veel meer tot nadeel en hindernis van kooper en verkooper beiden zoude ftrekken.

Het een en ander des niet te min onderwerpende aan het meer verlicht oordeel uwer Vergadering, veiblyven wy, met toewenfching van heil en broederfchap,

Uwlieder medeburgers

De leden, uitmakende het committé van algemeen^ welzyn dezer ftad.

Ter ordonnantie van dezelve,

A. DE VRIES.

Amfterdam, den 29 January, 1796. Ha tweede jaar der Bataaffche vryheid.

EXTRACT

Sluiten