Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 243 )

men , befchouwerde dat verzoeken a'toos vrijftaat, hetzelve tot een ernftig poinft van overweging ?ult neemen. Gij, burgers Raaden ! zult met ons toeftemmen, dat, op de dagen van io en 13 Meij 1796, veele burgers, door een al te 0verdrevene Patriöttifchegeestdrift, ongelukkige flagtöffers zijn geworden, wegens onderneemingen, door hun, met de beste oogmerken, verrigt, ^immers, zo wij vertrouwen,) en waarvan fommigen onder Rechterlijke Vonnisfen zijn gebragt en uitgeöeffend ; redenen waarömme de ondergetekenden verzoeken:

t. Dat het Ulieden mogen behagen te vernietigen alle Vonnisfen, die uit hoofde, het gepasfeerde, op de dagen voornoemd, zijn geveld, alsmede de noch hangende, en in werking zijnde, Prpceduren, in verband ftaande met bovengemelde onderneemingen, op voorzeide dagen.

a. Verzoekende ondergetekenden het vernietigen van alle uitfpraaken, door welke Krijgsraaden dezer Stad geveld, tegen de Leden der gewapende Burgermagt, zo Infanteristen, Artilleristen en Cavalleristen, welker daaden overdreven, echter uit een Patriöttifche geestdrift voortgevloeid, bij ons geconlidereerd worden.

3. Burgers Raaden , verzoeken wij ondergetekenden, dat Gijlieden, zo dit van uwe competentie zij, en anders, dat het U gelieven, daar en waar zulks behoort , inftantiën te doen , tot de remotie van alle Officianten, die, offchoon zij al een gelofte hebben afgelegd, echter hunne principes zijn en blijven toegedaan.

4. Dat het U behagen, dat de decreeten werden geëffectueerd, en dus werden gearresteerd, alle met regtgevaarlijke wezens, wedergekeerd uit het zogenaamde Osnabrugs Leger, en waarvan zich een aantal in deze onze Stad bevinden.

Ziedaar, burgers Raaden! onze verzoeken aan Ulieden voorgefteld ; mogten wij een gunftig andwoord hierop erlangen, — dan zagen wij aan onze begeerten voldaan, en de rust in deze Stad, tusfchen Volk en Raad, blijven bewaardt. Wij vertrouwen, burgers

Raa-

Sluiten