is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 99 )

irenen der Heelkunde wierde afgefcheiden, zal uwlieder Committé niet onderzoeken, doch dit ftaat wederom vast, dat daarvan geen woord in het Plan, aan uwlieder Vergadering overhandigd, gerept wordt; en dat van het rafeeren, als aan de Chirurgijns en derzelver Weduwen, bij uitfluiting van anderen, al of niet toekomende, even weinig in hetzelve, als in het Reglement van 17 Julij 1796, wordt gefprooken.

Dit zelfde artikel, zal het eenigzins gegrond zijn, voorönderftelt al verder, 2. dat de Weduwen geene onderfteuning of Weduwen traétementen in het vervolg zullen ontfangen, of dat de kas, daartoe beftemd, ten dien einde, ontoereikend zal worden; het tegendeel daarvan wordt echter zo duidelijk, en bij herhaaling, in de eerfte Afdeeling van het Plan, §. VII en VIII, gedecreteerd, dat het eene onbegrijpelijke verzinning is, de zaak zelfs in twijffel te willen trekken, of, op dien voet voorteftellen; wat immers kan 'er ftelliger gezegd worden, dan, „ dat 'er fchikkingen zullen ge„ maakt worden, waardoor het Weduwen - fonds jaar„ lijks zo veele inkomften zïI genieten, als door het „ gemelde Gilde jaarlijks aan Weduwen en Zieken„ gelden, geduurende de laatfte tien Jaaren, is uitge„ keerd geworden." Wat eindelijk alle de penningen betreft, die uit verfcheide refpecten, aan het Chirurgijns Gilde worden betaald , is het bekend, dat Zij niet allen geheel en alleen tot het Weduwen-fonds koomen, daar fommigen firekken tot traclement voor den Profesfor, tot den Hertus enz., en anderen, ten voordeele der Overlieden blijven ftaan.

Hiermede vermeent uwlieder Committé genoegzaam aangetoond te hebben, op welke erroneufe gronden het dispofitief van het Request der Overlieden is gevestigd ; maar het Committé moet nog op hun gedrag in deze, en op twee foorten van redeneeringen, die zij gebruiken, eenige aanmerkingen maaken.

De vertooners hebben op den 8ften December de Gildebroeders opgeroepen; uwlieder Committé zal nu in het midden laaten,hoe verre Overlieden gerechtigd waren, eene oproeping van Gildebroeders te doen , zonder vóórkennis van Superintendenten, iets, dat echter wel in aanmerking zoude mogen komen, en

zich