is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 444 }

ding van de Directeuren van de Quotifatie kas, midsgaders om, ni accoordbevinding, gemelde Dircfteuren van alle nadere Reekening en Herreekenirg te ontheffen, hebben de eer, bij dezen, te rapporteeren:

' Dat wii ,ter voldoening van dezen tweeledigen last, ons, op d,en aolten dezer, hebben vervoegd, aan het Comptoir van gemelde Directie, dewelke aan ons heeft ter hand gefteld, de hiernevens gaande Reekening van Ontvangsten Uitgaaven, loopende eerllelijk, van den o.len Januarij, tot den liden/Augustus 1797, dewelke wij volkomen accoord hebben bevonden, met de Bijlage tot het Dagblad dezer Vergadering, van Donderdag den I7den Augustu.» 1797;(*)waaruit blijkt, dat in casïa van Directeuren voornoemd, op gemelden nden Augustus, over was, eene fomma van ƒ 0491:13: —

Ten tweeden, van den voormelden' 11 den Augustus, tot den 9de!) Januarij dezes Jaars incluis; beginnende in de Ontvangst met voórm. faldo van ƒ 2491: 13: —

Waarbij in 84 Ziftingen door Directeuren ontvangen zijnde . . * 61841: 1:10

Bedraagt dus de Ontvangst een fomma van . . - ƒ64332:14:10

Daarentegen bedraagt de Uitgaaf van meergemelde 11 Augustus 1797, tot 9 Januarij 1798 incluis, een fomma van -6\6^y. —: 3

Zo dat bij Directeuren op laatstgem. datum in casfa over was een fomma van ƒ 2659:14: 8

'Omtrent deze Uitgaave hebben uwe Gecommitteerden te berichten:

Dat Directeuren dezelven op de hierbij overgelegde Reekening, niet alleen fpecificq hebben verandwoord, maar ook feparaat, federt den nden Augustus, onder de navolgende capitaale Hoofden hebben gebragt, als:

&) Zit Bijlagen tot liet Dagblad, enz., IVdc Deel, Bladz. 211.