Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

het committé van koophandel en zeevaart, aan de municipaliteit van amsterdam.

medeburgers!

Den te lang verdrukten Koophandel te verligten, bijtedraagen tot verbetering der Commerciëele betrekkingen van dit Gemeenebest, daartoe de gefchiktfte middelen aan de hand te geeven: dit alles zijn pligten, welken, bij de oprichting van dit Committé,hetzelve, en ons, bij onze aanftelling, als taak zijn opgelegd.

Steeds werkzaam , en onafgebrooken naarijverig, om aan deze onze duure verpliffting te voldoen, zijn ons voorgekomen, als eenige der gewigtigfte hinderpaalen, in de Vaart binnen's Lands, en waardoor de Commercie, tusfchen de Noordelijke en Zuidelijke deelen van het voormaalig Gewest Holland, aanmerkelijk heeft geleeden; de ondiepte in het IJe, voorbij deze Stad, opwaards; de belemmeringen van den doorvaart te Spaarndatn, en het moeijelijke, bij fommige winden, van de Vaart langs het Spaarne.

Gijlieden , Medeburgers! en allen , die eenigzins met de Commercie bekend zijn , gevoelen ligtelijk , dat veeltijds van éénen dag, van één uur, fomtijds zelfs van één oogenblik, afhangt, het wél of kwalijk uitvallen van eene onderneeming; gijlieden befeft ligtelijk, dat, wanneer 'er middelen zijn, om den kostbaaren, den vluchtigen tijd, uittefpaaren; om, door het beperken van wisfelvalligheeden, den calculativen geest van Handeldrijvenden optewakkeren ; om den Schipper in de gelegenheid te Hellen, met vrucht zijn* iever te kunnen verdubbelen, door het befpoedigen zijner Reize: deze middelen greetig, en zondereenig verzuim, moeten worden bij de hand genomen.

Daar nu het Bataaffche Volk zelf, bij het aangaan van een Maatschappelijk verdrag, en wel bij den 5iften Artikel der Burgerlijke en Staatkundige Grondregels, van hetzelve, heeft gewild, dat, terbevoorderingvan den KoophaLdil, de fpoedigfte en krachtdaadigfte verA » be-

Sluiten