Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BBp Schrijvers. xxy

Ik voorzie, dat ik mijzelven bloot zal /lellen ftan de befchuldiging van Egoïsmus; doch dit kan ik mij gaarn getroosten, indien mijn hart mij niep bedriegt, ten aanzien van mijne beweegredenen , en van het einde welk ik bedoel. Noch de berispingen , noch de lof van msnfchen, moeten eenen onbehoorelijken invloed hebben op hun, die belijden, het oogmerk hunner handelingen te zijn de e.r van God, en het heil hunner evenmen'chen. En wat mijzelven betreft; thands verre gevoorderd in jaaren, en op den rand des grofs en der eeuwig' heid /taande, past het mij niet, mij grootiijks ie bekommeren, wat ftervelingen van mij zeggen of denken zullen, het zij nu, of wanneer ik zal ophouden onder hen gezien te worden ; mids men m:j met recht niet kan befchuldigen, van iets gedaan te hebben, dat tegen mijne belijdenis, of tegen mijn christelijk karakter in het algemeen, zoude frijden. Wij moeten alle binnen kort verfchijnen voor den Rechterftoel des grapten en onfaalbaaren Rrchters, des eenigen Wetgsevers, die behouden en verderven kan. Dies jsce indicabit. Dan zullen de verborgenheden van aller menfchen harten geopenbaard, en alle karakters in hun waare licht ge/ie ld worden.

Naardien, echter, mijne Brieven van eenen zonderlingen aart zijn, en ik, in fommige opzichten, een nieuw en ongebaand fpoor ctreede, vereischt de achting voor mijne ** 5 ' Lee-

Sluiten