is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

433 NEGENDE LEERREDE.

Doch hoe is het te begrijpen , dat een kundig krijgsman , zich door den flinger van ■deêzen jongeling laat verrasfchen ? Waarom flaat hij David , op den oogenblik dat dees zijnen 'flinger in gereedheid brengt , met zijn ontzaglijk zwaard niet in tween ? Dan men moet zich de zaak dus voorftellen , dat David, door fchrander beleid, en vlugge beweeging , den langzaam naderenden kampvechter verraschte. Terwijl dees deftig aan koomt treeden , loopt David ijllings hem tegemoet ; in dien fnelk» loop , legt hij den Reen in den flinger , en , eer hij onder het bereik van zijns vijands handen en wapenen is, drijft hij hem, onverhoeds, den fteen in het hoofd.

A l z o o overweldigde David den zoo ^ gevreesden Filistijn , niet door pijl of fpies , maar mei eenen flinger, en met eenen fteen ; cn hij verfloeg , daar op , den ge velden Filistijn , en doodde hem. Doch waar mede'? want David had immers geen zwaard in de hand. Even dit zal 's vijands fmaad , cn Davids eer vergrooten. Want, daarom liep David, zoo fnel hij konde , en ftond , met éénen fprong , op den Filistijn. Welk een vreemd , welk een verbaazend gezicht! — en nam zijn zwaard, en hij trok het uit zijne fchede , en hij doodde hem met dat zwaard , hoe groot en zwaar hét ook ware ; en — zie daar de vervulling van Davids bedreigende voorzegging — hij

hieuw