Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels XL ys. 5—27. «31

Gaa naar uw huis, niet flegts om uwe vrouw in 't voorbijgaan te zien en te groeten, maai om wat bij haar te vertoeven. ■—• Nog meer David , om zijn genoegen over Uriaas bood fchap te duidelijker te tooncn; om hem hei verblijf in zijn huis te aangenaamer te maa. ken ; om hunne onderlinge blijdfchap te ver meerderen ; zendt hem — welk eene eer! — een gerecht van, of voor 'sKonings tafel ge feniktj achter na.

Dus heeft David zijne zaaken ongcmeei wel beleid. Het kon immers niet misfen , o: een man , die zoo lang en zoo verre vai huis, cn van zijne huisvrouw, afweczig wa geweest, moest bij deeze gelegenheid ten ui terftc in zijnen fchik zijn. Het kon nie misfen , of zoo groot eene gunst van dei Koning , moest beider genoegen ten hoogei top voeren. En, 't geen hier de groote zaal was , het kon niet misfen , of deeze faamen wooning van Uria met zijne huisvrouw, moest alle nadenken omtrent Bathfebaas toe. ftand , ten eenemaal wechneemen , cn Uria . bij vervolg, doen houden voor den verblijderj vader van een kind,.dat ter wccrcld ftond tc koomen. -— Zoo ziet David — hoe ook zijn gemoed onder dit alles voor God gefceld zij geweest; een ftuk, waar over wij in het vervolg moeten fpreeken — zich bij menfchen buiten alle verdenking , buiten alle ergernis, buiten alle berisping.

P4 Dan,

. doende . kent een 'gerecht ■ van zijn tafel ei ci 'ter na - brengen

l

l

5

l

l C i

Sluiten