is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Celiik nol Jiai zülai

Over de

Jordaan gekoomen

Dan

320 LXIV. LEERREDE.

Bauzillais gedrag is niet minder prijs-; 'waardig. Hij laat zich door het verlokkende' van 's Konings aanbod niet vervoeren, om te doen , het geen hem welhaast zou berouwd hebben. En daar hij weigert, is zijne beicheidenheid en dankbaarheid eene voldoende erkendtcnis. — Maar was het aanbieden van, zijnen zoon , wel vrij van eigenbclangzugt ? ■— Doch , wat kon hem verpligten , het belang van zijn huis te verzaaken , daar hij het op zoo billijk eene wijze kon bevoorderen ? En wie zal ons nog zeggen, of hij aan Vaderland en Vorst niet grooter dienst deed, door zijnen zoon overtegeeven , dan David aan dien zoon ooit konde doen ? — Nu , dit is afgedaan. Chimham zal met den Koning overtrekken, en naar Jerufalem gaan.

Begeeven wij ons weder naar den oever der Jordaan , en befchouwen wij 's Konings 'overtogt over dezelve. — David over de Jordaan zullende trekken, ging eerst al het volk over. Hier kwam Simeïs aangebragt vaartuig wel te ftade. Welk een gewoel! — Daar op vaart de Koning over , en die zijn' perfoon vergezelden. Met een weinig vaarens , zijn ze aan de overzijde — en ziet, daar flapt de Koning aan land ! — Wat nu ? Wij moeten ons aan den oever der Jordaan een weinig nederzetten , en dit werk wat nader befchouwen.