Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Samuels XXI. vs. 15-22; XXII. vs. i-5i. 5°?

zijner goedertierenheid met blijde Psalmen te verheerlijken en te danken. 4- Ook de Stoffe, welke wij thands moeten behandelen , levert ons daar van bewijs op. Zij zal ons David vertoonen , omringd door vijanden , door ftrijd , en door knellende angsten en benaauwdheden. • Welk een ftof 'tot geween ! Maar tevens zal ze ons dien Vorst doen zien, verlost uit den ftrijd — overwinnaar van zijne vijanden — en gezeten in het aangenaam genot van rust en vrede. Tevens zal ze ons dien beweldaadigden doen hooren, met blij gejuich , op verheven toon, den God zijner goedertierenheid danken.

Dat dit, en het volgend Hoofdftuh, een Aanhangfel tot de Gefchiednis van Davids Leven behelzen, en dat daar in gebeurdnisfen worden verhaald, welken niet in het laatst van zijn leven , maar in vroeger' tijd zijr voorgevallen, is reeds in de voorgaande Leer rede aangemerkt. — Het eerfte deel van dil Aanhangfel bevat, gelijk wij gezien hebben, een verhaal van eenen driejaarigen - hongersnood ; en hoe , na het wreeken van Saul! bloedig geweld , den Gibeonijten aangedaan de Heer den lande verbeeden werd. — He tweede deel geeft ons een'bericht, van eeni gen van Davids oorlogen tegen de Filistijnen en in het bezonder van verfcheiden doorluchtige bedrijven, van eenigen zijner voornaamftc

hei

)i>k bier, fn Da vief.

Sluiten