Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( M )

meerderheid iu de trappen der genade aan zoodanige Regtvaardigen weinig baaten, als dezelve alleenlyk tot dit tydelyk leeven op Aarde bepaald was, en zy in den Hzcmel alle die trappen van meerdere volmaaktheid weder zouden moeten afklimmen, en tot in alle eeuwigheid met de allerminile zouden gelyk gefield worden. 2.Ook zegt men, dat Gods Kinderen naar de maate van het getal hunner jaaren en verdrukkingen op deeze Aarde ten nutte konnen zyn aan de geeftelyke en waereldlyke Maatfchappyen. Doch fchoon dit waar is, echter zouden zy juift daar door niet gelukkiger , maar wel ongelukkiger, ja wel de ellendigfle van alle Menfchen zyn , indien zy geene hoope hadden, dat hun eeuwig geluk daar door vermeerdert wierd.

b. Maar daarenboven getuigt de H. Schrift uitdrukkelijk , dat het eeuwig geluk van Gods Kinderen, door middel van hun rampfpoedig leeven op deeze Aarde, vermeerdert word , als onder andere, Matth. V. n, 12. Zalig zyt gy als u de Menfchen fmaden en vervolgen , en liegende allequaadtegen u fpreken, want uw loon is groot inde Hemelen. Rom. VIII. 28. En wy weiten, dat den geenen die God lievheblen, alle dingen meede werken ten goede. 2 Cor. IV. \j. Want onze lichte verdrukUnge, die zeer haait voorby gaat, werkt ons een gantfeh zeer uitnemend eeuwig gewigt van heerlykheid. Zie ook Rom. VIII, 17, 18. 1 Petr. I. 7.

c. Ook is de reden daar van gemakkelyk te begrypen, namelyk, om dat Gods Kinderen hier narsmaals naar maate van het getal en gewigt hunner goede w.rken genadiglyk en ml-

del/k

Sluiten