is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezogte bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS B IJ B E L S C H E

hem dertig zilver Hukken, na dat hij de manier en wijze, de plaatze-en den tijd, hoe men zich van Jezus Perfoon , op de veiligfte wijze, meester kon maaken, aangetoond had. Daar op wierden hem gewaapende lieden mede gegeeven, door welken Jezus bij nacht overvallen en weg geleid zoude worden. Hij maakte met dezelven de affpraak, dat zij, voor eerst, zich aan niemand anders moesten vergrijpen, dan aan den geenen, dien hij omhelzen .en kusfen zoude. Hier op leidde hij hen in den tuin van een land goed, digt vóór de ftad Jeruzalem gelegen , in welken zig Jezus, met eenigen van zijne jongeren, ophieldt; hij ging hun voor, op Jezus aan, omhelsde en .kustte hem. Jezus fprak: ,, Vriend! met welk een kwaad en vijandig oogmerk komt gij thans, en geeft gij mij met eenen kusch over in de handen der mocrdenaaren ?" •— Daarop greepen zij hem aan, en leidden hem voort. Judas verbergde zig onder de menigte, en liet zich niet weder zien voor den volgenden dag , toen Jezus reeds veroordeeld was. Hier na ontwaakte zijn geweeten; hij gevoelde eene kwellende ongerustheid en angst, Wegens zijne laage en verfoeilijke gruweldaad;

en