is toegevoegd aan uw favorieten.

Betoog voor de eeuwigheid der straffen in een toekomstig leeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOÖ DE ALGEMEENE zaligheid des

Is Ingevolge de uitfpraak der Heilige Schrift. Deze

verzekert ons, dat God „ een iegelijk vergelden

„ zal -naar zijne wérken. Dengeenen, die twistgierig „ zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der „ ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgen„ heid en toorne vergolden worden; verdrukking en „ benaauwdheid over alle ziele des menfchen, die „ het kwaad werkt." Rom. II: 6 enz. — „ Want naar „ het werk des menfchen, vergeldt hij hem, en ,, naar eens ieders weg, doet hij het hem vinden." Job

XXXIV: n. » Gij zult een iegelijk vergelden

„ naar zijn werk." Psalm LXII: 13. „ Ik, de

„ Heere, doorgronde het herte, en proeve de nieren, „en dat, om eenen iegelijken te geven naar zijne „ wegen, naar de vrugt zijner handelingen. Je rem. XVII: 10 en dezelfde Hoofdst. XXX: 19. — „ Want „ de Zoone des menfchen zal komen in de heerlijkheid „ zijns Vaders, met zijne Engelen, en als dan „ zal hij een iegelijk vergelden, naar zijn doen.'

Matth. XVI: 27, „ Want wij allen moeten

„ geopenbaard worden voor den rechterftoel Christi ; „ cp dat een iegelijk weg drage, het geen door het ■ „ lighaam gefchiedt; naar dat hij gedaan heeft, het „ zij goed, het zij kwaad." 2 Cor. V: 10. — „ Ziet „ ik kome haaüxlijk, en mijn loon is met mij, om een ,, iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn."

Openb. XXII: 12. „ Wees haaftelijk wel gezind

„ tegen uwe wederpartijë, terwijl gij nog met hem op „ den weg zijt, op dat de wederpartij niet misfehien „ u den rechter overlevere, en de rechter u den „ dienaar overlevere, en gij in de gevangenis gewor-

„ pen