is toegevoegd aan uw favorieten.

De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 De beschimpteJesus Verbazende tegenwoordigheid van geest in zulke omftandigheden! . . . Verguisde Jefus! . . . Myne oogen fchemeren! Wat, wat zal ik aan dien Man doen, tot wiens

eere de Koning een welbehagen heeft! Ik zal

my met vernieuwd geloof, met verfche opgenomenheid , aan Hem, aan het verzoenend en verlosfcnd vermogen van zyn fmaad en fmert, toebe-

trouwen. Ik zal my verblyden, dat Hy den

druk en fmaad te boven is, en Hem met vrolyk gejuich, befpiegelen, als gezeeten op den Middelaarstroon. Ik zal verlangen, dat zyne heerlykheid meer openbaar worde in de wereld.

Ik zal Hem bidden, dat Hy zelf de palen uitzette van zyn ryksgebied , en zich het betrouwen cn den eerbied bezorge van duizenden, die Hem noch niet kennen. Ik zal bidden: Kom! Sions Koning! waak op! doe den. yver aan als een' mantel! Uw loon is immers by U, uw arbeidsloon voor uw" aangezicht! Ga uit overwinnende, en om te overwinnen ! Kom tegen den fterken! Uw krygsarm heerfche! Gord, gord uw zwaard aan uwe heupe, O Held! uwe majesteit en uwe heerlykheid! fcherp uwe pylen! breng wonden toe, wier gevoel genee-

zing