is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondlegging der christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV Hoofdst.' der Christen Kerk. 91

fcheidenheid opmerken, welke zich tot op deezen dag ontdekt, in de bekeering van zondaaren door het Evangelie.

Sommigen, die eene godvruchtige opvoeding hebben gehad, al vroeg onderweezen zijn geworden in de heilige Schriften, en op wier hartenGoDs Geest eenen verborgen invloed oefent , worden daar door trapsgewijze voorbereid, om de Waarheid te omhelzen. Zij leezen, en arbeiden, en bidden; zij gevoelen eene ongerustheid, en een verlangen, welken zij met weeten voldaan te krijgen.' Zij hebben eene oprechte zugt, om Gods Wil te weeten, en dien te doen ; maar uit misvatting , en door den invloed van volks vooroordeelen, worden zij voor een' tijd weêrhouden van de middelen, door welken zij zouden kunnen gered worden. Ten laatften, echter, ontvouwt hun de prediking van het Evangelie, de meening van alle hunne voorige bekommernisfen , het beantwoordt naauwkeurig aan den toeftand van hun gemoed, en brengt daar door zijne eigen blijkbaarheid met Zich. Zoodanig was het geval van Natha-' naël. Toen de Heer Jesus hem deed gedenJcen aan het geen onder den vijgenboom was omgegaan , alwaar hij gedacht had geheel alleen en van niemand bemerkt te zijn geweest, verdweencn zijne twijfelingen en bezwaaren op eenen oogenblik. Het is meer dan waarfchijnelijk, dat Nathanaël onder den vijgenboom biddende zal geweest zijn, en naar alle gedachten

aal