Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Boek. der Christen Kerk. i4S

in de Profeefij van Jefaias. Hij had een zeer verward denkbeeld van de plaats welke hij las, doch hij wist, dat ze eenen gewigtigen zin behelsde, en was begeerig dien te ontdekken. Zij die een recht gevoel hebben van de voortreffelijkheid der heilige Schrift, en dezelve, zoo als hij deed, leezen met een' oprechten toeleg om. door dezelve wijs gemaakt te worden, moogen uit dit voorbeeld moed fcheppen om aantehouden, al vinden zij dezelve thands nog zwaar om te verftaan ; Hij die in hun de begeertewrocht, zal hun ten bekwaamen tijde eenen onderwijzer befchikken , en de duisterheden voor hun opklaaren. Als Fiiippus nabij kwam ,• en hem zonder pligtpleegingen vroeg, of hij ook verflond het geen hij las, was hij niet geftooten door deeze onverwachte en vrijmoedige aanfpraak , maar noodigde hem beleefdlijk om bij hem op den wagen te klimmen, belijdende zijne onkunde, en zijn verlangen om door hem onderricht te worden. De plaats welke hem verlegenheid gebaard hadde, verfchafte aan Fiiippus eene fchoone gelegenheid, om hem Jesus'te verkondigen. De kamerling geloofde , en werd in een water, welk zij voorbij reisden , gedoopt. In dit geval fchijnt geen uitwendig wonderwerk , ter ftaavinge van het Woord, te hebben plaats gehad; ook was zulks nietnoodig; de wijze op welke Fiiippus hem ontmoette , de gepastheid der vraag voor zijne twijfelmoedigheid, en da ontdekking welke hij verkreeg, dat de kenmerken van den Messias, door de Profeeten voorK £peld?

Sluiten