Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) §. IV.

Dan verraids ik geen gezag op mijne zijde hebbe, van Uitleggers, mij bekend, en mijne opvatting ook eenigszins verfchild van de verklaaring, welke voorkoomt in onzen Heidelbergfchen Katechismus, dien ik voor het overige als een voor treffelijk. Leerboek en Formulier onzer Hervormde Kerk , eerbiedige en Zeer hoog waardeere, gelijk, zoo ik vertrouw, in het vervolg blijken zal; zoo zal ik, ten einde mijne gedachten over dit onderwerp , en de gronden waar op dezelven Meunen, zoo klaar cn duidelijk als mij moogelijk is, voortedraagen, vooraf moeten opgeeven en onderfcheidenlijk uit een zetten die beginfels, waar uit ik over de Zedelijke Wet denke en redenkavele ; terwijl ik hoop , dat niet alleen de overtuiging van een onpartijdig en waarheidzoekend Lcezer, maar ook zijne ftichting in het geloof, hier door zal bevoorderd worden.

S- V.

Dan ter zaak. Laat ons daar toe, eerstltjk, de Wet befchouwen, zoo als dezelve In den Heidelbergfchen Katechismus, van Zondag XXXIf. tot XLIV. behandeld wordt; — ten tweeden, overweegen haare betrekking

Sluiten