is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de betrekking der zedelijke wet tot het genadeverbond, en tot den evangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(50)

het jongfte Gericht, eens eindelijk over alle de Bondgenooten het rechtvaardigend Vonnis zal geveld en uitgevoerd worden, zal de Wet, ten deezen aanziene, en in dat gebruik, ophouden. — De Wet, nevens het Evangelie, 'dient voor de Geloovigen , om hun de uitneemende grootheid van Gods Genade , en de onuitfpreekelijke dierbaarheid van Christus, op zulk eene wijze te leeren erkennen, als waar voor in den Hemel geen plaats zal zijn. — De Wet leert en beveelt ons nu, onze gelukzaligheid te zoeken in eene trapswijze gelijkvormigheid aan haare Geboden, zoodat wij , door haar geloovig te gehoorzaamen, medewerkers zijn onzer zaligheid (q). Maar wanneer die Zaligheid ons eens volkomen zal toegepast zijn, dan zal ook dit gebruik der Wet ophouden; zij zal dan volmaakt in ons hart gefchreeven zijn. — Schoon de Wet eene volmaakte Gerechtigheid vordert, tot onze rechtvaardiging voor God, en wij die door het geloof in Jesus Christus zoeken, en vinden; keurt nogthans de Wet, als de Wet van het Genadeverbond , de aanvanglijke, fchoon als nog gebrekkige en onvolmaakte gehoorzaamheid der Geloovigen,

goed,

F-.ltntvfen II: 12, 13.