is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven, van den weleerwaerdigen heere James Hervey [...] predikant [...] aen [...] Frances Shirley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74- Brieven aen de Hooggeboren

T W I N TIGSTE BRIEF.

Mevrouw!

Jk betuig u mijnen dank voor uwe genomen moeite, in de bezorging der fchriftuurplaets, waer van gij gewag maekte, toen ik de eer had u te ontmoeten Zij beantwoordt volkomen aen het oogmerk waer toe zij werd bijgebragt : ze bewijst, buiten alle tegenfpraek, dat de Tempel, door Salomon, op den berg Moria, gebouwd is; maer ik twijfel of dit een genoegzaem bewijs oplevert , dat de Heer Jezus Christus op den zelfden heuvel niet zoude gekruist zijn.

'Er kon een berg van groote uitgeftrektheid' wezen , welke den algemeenen naem MoHa had, terwijl eene zekere bijzondere hoogte door den naem Kalvaria onderfcheiden werd. Waerfchijnlijk was die Tempel, door de wallen der Stad, va . dit gedeelte des bergs afgefcheiden. Dit zoo zijnde, konden de misdadigers, veroordeeld ter doodftraffe , buiten de S'ad gebragr worden, om hun vonnis op Kalvaria te ondergaen, en echter kon men zeggen dat zij op Moria geleden hebben : gelijk 'er van God fomtijds gezegd wordt, dat Hij

op