Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN FREDERIK DEN II.

2',

hunnen voorfpoed hadden weeten gebruik te maaken , indien zy deeze moedelooze benden vervolgd hadden, ware het met de Pruisfifchen gedaan geweest (*). Maar zy gaven den Koning tyd, om zyn geleden verlies te herftellen. Des anderendaags was het Leger achttienduizend man fterk; en weinige dagen daarna beliep het getal achtëntwintigduizend koppen. Men haalde gefchut uit de vestingen, men deed het volk, dat tot nog toe de Zweeden aan den oever der Peene had opgehouden, tot zich komen. Bykans alle Generaals waren gekwetst, of hadden kneuzingen bekomen; met één woord, het zoude van de vyanden alleen hebben afgehangen , den oorlog ten einde te brengen ; zy beboerden flechts den genadeflag te geeven. Maar zy hielden zich Itil, en in nlaatze van met kracht te werken, gelyk de gelegenheid vorderde, juichten zv over hunnen voorfpoed, en zegenden hun goed geluk Cf). Met één woord, de-Koning koude weder adem haaien, en men liet hem tyd om te voorzien in de meest dringende behoeften van zyn Leger. Evenwel, om niet onrechtvaardig te zyn in onze beilisünsen. achten wy ons verplicht te verhaalen, wat de Leer e * van

' (*) Hoe de Koning zelve te moede geweest zy, Myltt daaruit, dat hy die eerst zekeren ftaae op de overwinning gemaakt , en renboden met de tyding daarvan van het flagveld bad afgevaar. digd, des avonds na den flag, op den rug van een' Officier, by gebrek van eene tafel, aan een' zyner Staatsdienaren een brief ie fchreef van deezen inhoud: „ Alles is verloren ; breng het Koninalyke Genacht in veiligheid; vaarwel voor eeuwig." Ven. (f) De Graaf van hordt, die een of twee dngen na den flag; in het Lener kwam, zegt, in zyne Gedenhfchriften ,Deel II. bladz, 28.

De verflagenheid was zo algemeen, dat, wanneer de vyand " zia van zyne overwinning bad weeten te bedienen, het zeer ' waarfchynlyk is , dat zy den Koning in de harde noodzaaklyk.

heid zouden hebben kunnen brengen, van de wetten te moeten '! aanneemen , welke men hem zoude hebben willen voorfchryven. ' i<'n dit was ook het begrip van den Generaal Lauden; hy heeft ' my zeive naderhand verhaald, dat hy alle mogelyke poogmgea '„' had aangewend, om de Rusfen aan te zetten, om hunne voordeden te vervoleen; maar zy waren zo dronken van blydfchap " van de overwinning op den Koning behaald te hebben , dat zy niet te beweeaen waren geweest om die zege aoor te " zetten." Deeze Schryver, die zelve eenige dagen laater krygs. gevargen werd , en in het Rusfifche Leger den Oostenrykfchen Oeneraal ontmoette, geeft ook , bladz 35. een mtnuntend ittigenis van de&zelfs bedaardheid en zedigheid. Ven.

B 4

Sluiten