Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3$ G. PAAPE, DE HOLLANDSCHE WYJGEER.

tismus der Brabanders en der Vlaamingen , met aamvyzing; van het ondericheid; zynde dat der laatften veel befchaatder dan dat der eerllen j uit welken hoofde dat der Vlaamingen ook meer overeenkomst zou hebben met het Fran> fche Patnotismus, dat hier insgelyks befchreeven wordt by gelegenheid dat deeze Nederlandfche Vlugtelingen naar Fransch-Vlaanderen getrokken waren. Het een en 't ander levert verfcheiden weluitgevoerde trekken, die ons de zeden en denkwyze der inwoondereu van OostenrykschBrabaiid- en- Vlaanderen zeer juist voor den geest bren«en i en zulks gefchiedt veelal met inmenging van voorvallen & die de ontwikkeling daarvan op eene gepaste wyze eevallijr'doet voorkomen. In zo verre is de Heer Paape vry wel in de uitvoennge geflaagd; en fchoon men rede mogte hebben, om hem hier en daar, ter zaake van noodelooze uitweidingen en nutlooze plaatsbefchryvingen , van gerektheid in zyn opilel te befchuldigen, zou men dit egter om reden nog al gereedlyk over 't hoofd zien. Maar men kan niet wel zo gunftig oordeelen, over zyne invlegting van een al te lterk Romanesk verhaal , van een door wraakzu^t Gedwarsboomden minnehandel; dat een aanmerkelyk gedeelte van dit Gefchrift beflaat. Buiten dit ftuk, heeft hy fteeds de waarfchynlykheid in 't oog gehouden, en de verhaalde ontmoetingen komen gemeenlyk wel ter fnede ; ook zou een weluitgevoerd Minverhaal, ter loops bygebran in zyne fchryfwyze niet ongepast geweest zyn. Maar 'hier heeft hy zyne verbeelding den losfen teugel gevierd om een wraakzugtigen ten fterkfte af te maaien; dit heeft hem herhaalde keeren , omftandigheden doen verzinnen die met verfchynzelen en uitwerkingen gepaard gaan , welken tegen alle waarfchynlykheid aanloopen ; en het Gefchrift is, zonder dat het verhaal iets ter zaake doet of aangenaamheid byzet, te byster uitgerekt. Ook doet het ons

vreemd dat die zo by uitftek hooggaande wraakzus>tio-e nog befchouwd kan worden, „ meer als een verbijsterde 3, en zinnelooze, dan wel als zulk een godvergeeten boos„ wigt, gelijk zijne bedrijven, bij den eerllen opllag, 3, hem kenmerken moeten."

Ze.

Sluiten