Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALCIBIADES , DOOR A. G. MEISZNER.

237

Alcibiades, door a. g. meiszner , op een vryën trant' in V Neerduitsch gevolgd. Tweede Deel. Met plaaten. Te Haarlem by F. Bohn, 1790. In %vo. 334 bladz.

Het gedrag van alcibiades, als Jongman, heeft den bekwaamen meisznkk overvloedig ftoffe verfchaft, om zyne Lezers in dit Tweede Deel te vermaaken. Zonder de neus en de fchouders op te haaien, of, uit loutere deugdzaamheid, het zedelyk karakter van den fchryver in tvvyffel te trekken , 'eigenfchappen die hy , mild genoeg , een half duizend Boekbeöordeelaars toekent ,) gelooven wy echter , dat hy de minnaryeti van dezen wellusteling niet zo ruim had behoeven uit te werken. Hy vergist zich, naar ons oordeel, geheel niet, wanneer hy zegt: „ my dunkt, zekere Gefprekken , die in de Natuur „ reeds mislyk genoeg zyn, zyn op het papier van zulk eenen onfmaaklyken aart, dat zelf een shakespear zo lang hy ge,, trouw de Natuur naarvolgt, 'er het onaangenaame niet van

„ beneemen kan, en volgt hy de Natuur niet, dan is het

„ niet meer het zelfde geval." Uittrekfels uit zodanige gefprekken verzwakken derhalven de natuur : fchoon 'er veele in dit boek nog fterk genoeg zyn, om jonge lieden naar meer uitgewerkteti te doen verlangen ; van welken wy echter het geval met nais uitzonderen, die, een eenig kind zynde, door haare laaggeestïge Moeder, uit loutere winzucht, aan den rykeu wellusteling verhandeld, doch door den laatften, op eene edelmoedige wyze, ontflagen wordt.

Onder de Tooneelen, die alcibiades als Jongman , in andere betrekkingen, dan in die der liefde, kenfchetfen, zyn 'er verfcheidene uitmuntend getroffen: men oordeele uit het volgende, in het welk de kamer vau den ftervenden perikles, te Athene, de vertoonplaats is.

Perikles. aspasia. Een menigte zyner vrienden. Alcibiades {binnen treedende.) Perikles. Kom! alcibiades! kom! gy moet u haasten, in. dien gy aog de laatfte flikkering van myn levenslicht aanfchouwen wilt.

Alcibiades. Lang, nog lang moeten de Goden 'er de uitblus-

fching van verhoeden ! Hoe bevind gy u thans , myn

waarde perikles?

Per. (Ergens op wyzende, '/ welk hem aan den hals hangt,) zie eens hier!

Alc. Wat meent gy daar mede? Wat is dat?

Per. Een Amulet, dat de Vrouwen my omgehangen hebben, om de Koorts te verdryven.

Alc Zo , ~—— maar , hoe bevind gy u , waardige , edele Man?

Per. Kunt gy uwe vraag nog herhaalen ? Hoe flegt moet het met perikles gefteld zyn, wanneer by, zelf met geduld, derge»

iy.

Sluiten