Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURBESCROÜWER.

521

deugdzaam; welk een krachtige aanfpooring moet het dan voor ons wezen, om hem in braafheid en deugd te evenaaren; al ware het dan ook alleen, om ook aldaar aan te landen, waar hij is , en eeuwig te leeven, waar hij leeft.

„ Laten wij dan als veritandigen handelen , en de oogen niet afwenden van een bitter geneesmiddel, welk ons ten leeven moet herftellen! Laten wij den dood uit zijn rechte oogpunt befchouwen, en leeren, dat hij een heilzaam flaapmiddel is, onder welks werking de natuur haare krachten verzamelt, en de fluimerende kranke herftelt.

,, lk eindig deze mijne befchouwing, met de volgende bemoedigende taal van herder: ,, tracht deze aarde ver3, genoegt te verlaten, en zegen haar als het verblijf,

waarin gij als een Kind der onfterflijkheid fpeeldet, en

als de fchool, in welke gij, door vreugde en fmart, 5, tot eenen manlijken ouderdom werd opgevoed. Daar ,, gij 'er verder geen recht op hebt, zo min als Zij op „ u, zoo zet, met den hoed der vrijheid gekroond, en ,, den gordel des hemels omhangen, uwen wandelftaf „ blijmoedig voord!"

Vervolg op m. n. chomel, Algemeen, Huishoudelyk, Natuur, Zedekundig, en Kunst-Woordenboek. doar j. a. de chalmot. Verrykt met Kunstplaaten. Elfde Stuk. Te Campen by J. A. de Chalmot, en te Amfterdam, by J. Yntema, 1790. In groot quarto.

Behalven de Hoofdiirtykelen van dit Werk, tot de drie R.yken der Natuurlyke Historie behoorende, verleent dit Deel, even als de voorigen, eene groote verfcheidenheid van Artykelen, die tot alle foorten van Weetenfchappen betrekkeïyk zyn; des de Genees- en Heelkundige, de beoefenaar van Gefchied- en Staatkunde, van Godgeleerdheid, Zedeleer en Kerklyke Gefchiedenis,mitsgaders van de Wysgeerte, Regtsgeleerdheid, Natuurkunde, enz. hier alleszins een ruimen voorraad vinden, waarvan ze gereedlyk gebruik kunnen maaken. Met opzigt tot veele deezer byzonderheden ontmoet men hier zelfs uitgewerkte Stukken, die het een en ander onderwerp in 't breede behandelen, als daar zyn, uit veele anderen, de Kanker, de Kinderpakjes, de Kindermoord, de hmgting der Kapittelen, met de waardigheid der Kanunniken, en die der Kardinaalen, benevens de Kerkvergaderingen en Kerkhervorming , het luisterryke arnot van Kapitein-Generaal, de fchikking en beftiering der Nn 3 Ka-

Sluiten