Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEFMINC wegens EENE EYZONDERE INENTING. If

waarneeming wegens eene zeer byzondere, doch ïefeens allergevaarlykste , inünting der

kinderpokjes. Door Dr. * * *.

Dat de Inenting der Kinderpokjes eene der heilzaamde voorbehoedmiddelen is , waardoor een groot aantal Menfchen gelukkig bewaard worden, die , zonder deeze bewerking , het grootfte gevaar liepen, van door eene (zogenaamde natuurlyke) befmetting, het gebruik van deeze of geene hunner zintuigen , of zelf hun leeven, te verliezen , of wel voor al hunnen verderen leeftyd een ongedekt lighaam te moeten omdraagen, zullen weinige Leezers, althans zulke niet , die gewoon zyn , onbevooroordeeld, der waarheid hulde te doen, kunnen lochenen.

Maar dat. de wyze, op welke deeze bewerking gefchied igantsch niet onverfchillig is, kan aan niemand, vooral aan geen Geneeskundigen, onbekend zyn.

Men weet, dat de Chineezen gewoon zyn de Kinderziekte Ihteënten, door middel van eenige gedroogde pokftolfe of afgevallen rooven , welke zy ten dien einde zeer zorgvuldig, in wel digtgemaakte porceleine potjes, bewaard hebben, in eene der Neusgaten te fteeken, die zy dan, voor eenige dagen , door een hechtpleister of iets anders, geflooten houden, en daardoor de befmetting veroorzaaken; doch deeze het eerfte aan de edelde deelen aangebragt, brengt niet zelden de allergevaarlykfte toevallen aan, waarom dan ook weinig Europeërs lust hebben, op deeze'wyze de kunst* bewerking te ondergaan.

Doch zie hier eene andere, welke, fchoon zonder zodanig oogmerk te hebben, niettemin den Lyder in een allergevaarlykften toeftand bragt.

Voor eenigen tyd laboreerden, in één Huis, Vier Kinderen , te gelyk aan de Kinderziekte, te weeten, een van 9 en een van 6 Jaaren, deeze hadden zamenvloeijende, en waren eenigen tyd in een zorgelyken toeftand; de twee jongden „ een van omtrent 3 Jaaren, en een van 6 Maanden oud, hadden onderfcheidene Pokjes, en de Ziekte liep vry gemakkelyk af.

De oudde Zoon, ruim 11 Jaaren oud , had reeds eenige Jaaren te vooren deeze Ziekte, die hem toen fterk aangetast, en in zyn aangezicht zeer aanuierkelyk getekend had, reeds doorgedaan.

Des»

Sluiten