Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2 OVER DE ÜITW. VAN DE VORST OP PLANT. EN DIER.

f. De Visfchen.

Het middel , 't welk men doorgaans gebruikt om den Visch voor de uitwerkzelen van de Vorst te bewaaren, bcftaat in het ys op verfcheide plaatzen te openen, en 'er bosfchen ftroo in te fteeken , doch dit middel heeft dit jaar, in 't algemeen, niet mogen baaten: dewyl de Koude zo ftreng was, dat de Visch zich tusfchen het ys beklemd vondt, op 't oogenblik, wanneer dezelve zich na die plaatzen vervoegde om adem te fcheppen. Geen Visch is 'er omgekomen in diepe wateren, waar dezelve wykplaats hadt. De Vischplaatzen, die ondiep en modderagtig waren, bleeken doodlyk voor den Visch te zyn: dewyl de bedorven lugt, ' door dien modder uitgewaafemd, geen uitgang vondt, de lugt onder 't ys gansch bedierf, en den Visch deedt^ omkomen, 't Is eveneens als in Schouwburgen, en over 't algemeen op alle plaatzen , waar eene groote menigte Menfchen zamenkomt, die te gader de lugt vervuilen, en doodlyk maaken. De Aal heeft het meest geleeden , en daar op volgde de Snoek en de Karper,

8. De Huisdieren.

De Hoenders en Kalkoenen vonden zich meest van al het Gevogelte aan de uitwerkzelen der Vorst blootgelleld. Veele Hoenders verboren de pooten en de kammen : dit belette niet. dat zy naa den Dooi begonnen met leggen: zy kroopen als 't ware op dellompen voort. — In het algemeen hebben de Koeijen en Paarden weinig uitgeftaan ; ze werden op de Hallen wel bezorgd, en warm gehouden.

Aan de Heeren Schryvers der Nieuwe Algemeene Vaderlandfche Letter - Oefeningen.

Myn Heeren !•

Wy haasten ons het volgende Stukje U Wel E*. toe te zenden, dewyl de ontdekking, daarin opgegeeven, van te grooten aanbelang is voor de Be-oeffenaaren der Electriciteit-kunde, dan dat wy het zelve, alleen voor ons en eenige onzer ge-eerde Konstvrienden, bezitten zouden.

Derhalve indien U Wel Edelens kunnen goedvinden, het ia Uw geacht Maandwerk, N. Alg. Vad. Letur-Qffiningen, te . a • plaat-

Sluiten