Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN KWIKZILVER* 51Ï

't minst niet aandoet. —— Dit groote ftuk werd voornaamlyk verzekerd door middel van een Thermometer, met Sterkwater gevuld, welke bevonden werd zo fchielyk niet te bevriezen als de Kwik-Thermometer, en daardoor aanwees den Graad van Koude, voortgebragt door zyn koudeverwekkend mengzel, toen de Kwik-Thermometer ophieldt dien af te meeten; de Kwik reeds een vast lichaam geworden zynde.

Om te bewyzen dat de Nederdaaling van de Kwik, in den Thermometer, ontftondt uit dit nieuw ontdekte beginzel, te weeten de Inkrimping van dit Metaal door de vorst, en om te beproeven of zuiver Kwikzilver eene grootere maate van Koude noodig hadt dan vervalschte Kwik, deed ik de volgende Proeven met de hier aangeweezen foorten van Kwikzilver.

1. Kreeg ik van den Heer winterberger , een beroemd Chymist te Petersburg, de zuiverfte Kwik, by de Chymisten bekend ; naamlyk van Calomel , gezuiverd door

Vylzel van Staal. 2. Van Dr. pallas oorfpronglyke

Kwik, gehaald uit een Myn, waarin geen ander Metaal

gevonden werd dan een weinig Yzer. ■ 3. Gewoone

Barometer-Kwik, my verfchaft door den Heer morgan, een Engelsch Opticus te Petersburg, zo als hy dezelve uit Engeland ontvangen hadt om zyne Inftrumenten mede te vullen. ——- 4. Zes drachmas gemeene Kwik, welke ik vervalschte, door 'er een vierde van een grein Plaatzilver in te ontbinden.

Ik verzorgde my ook eenige Thermometers, zeer net en juist gemaakt, door den Heer morgan, gevuld met dezelfde gezuiverde Kwik, No. 1. bepaald tot het doen deezer Proefneemingen; als ook een met dubbel overgehaalden Wyngeest, gedistelleerd door den Heer winterberger.

De Toeftel, in deeze Proefneemingen gebruikt, my aan de hand gegeeven door mynen geleerden Vriend Dr. black, vcrfchilt van die , door den Gouverneur hutchins gebruikt, daarin, dat dezelve eenvoudiger is, en hierdoor de Kwik, geduurende de Bevriezing, gemaklyker kan worden waargenomen. Dezelve beftaat (zie de nevensgaande Afbeelding,') uit een halfpints Glas C, omwonden met ruwe flanel, en gevuld met opbruifchende Salpetergeest en Sneeuw om de Kunstkoude te verwekken; een glazen Buis B van omtrent een halve duim diameter, in zicli hebbende eene kleine hoeveelheid Kwikzilver om te laaten

be-

Sluiten