is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£3* C G. SALTZMANN

eene Aanleiding tot eene onverjlandige Opvoeding der Kinderen te fchryven; om den Leezeren onder 't oog te brengen , wat hun te doen ftaat, indien zy hunne Kinderen willen bederven , en ongelukkig maaken ; 't geen veele Ouders , door hunne wyze van opvoeding , als men dezelve in dc gevolgen , die 'er natuurlyk uit voort moeten vloeien , nagaat, fchynen te bedoelen. —— De Autheur heelt dit op eene geestige wyze uitgevoerd : onder het voorlchryven van middelen , waar door men de Teugd yroegtydig eene flegte Zielsgefteldheid kan eigen maaken ; hun een haatlyk flordig charakter doen verkrygen; en te wege brengen, dat ze, zo al niet in den anders natuurlyken bloei hunnes leevens fterven , door hun geheele leeven, een zwak en zieklyk Lichaamsgeftel omdraagen. Hy bedient zig in dit Werk doorgaans van eene fchertzende Ichryivvyze , waar mede de maar al te gewoone gebreken der Opvoedinge , oordeelkundig, ten fcherpfre gegispt worden : t welk mogelyk eenigen nuttigen invloed°kan hebben, op zodanigen, die , terwyl ernftige en bedaarde redeneermgen voor hun als verfpild worden , nog vatbaar zyn voor het mm of meer grappige , waardoor hun gedrag als belachlyk ten toon gedeld wordt. De op-

meikzaame saltzmann is gemeenlyk hierin zeer wel geflaagd , en zyne boertende voordrage geeft meermaals aanleiding tot ernlhge overdenking. Tot eene proeve hiervan llaa men het oog op zyne twee aangepreezen middelen, » 9m ia K'nderen een tegenzin in menfchen van eene an„ dere Religie te verwekken."

i.

Maak hen diets, dat God alle de zulken haat, welke van hun Geloof niet zyn.

Vrouw elizabeth was den Lutherfchen Godsdienst zeer toegedaan , wenschte daarom , dat ook deze Godsdienstyver op haare Kinderen mogte overerven. Dit ooemerk geloofde zy niet beter te kunnen bereiken , dan wanneer ze den lieven God geftadig als een eigenzinnen voortelde , die onder alle menfchen niemand konde lyden dan de Lutherfchen. • J

„ Dit was de rede, dat zy, haare Kinderen in den Godsdienst onderwyzende het niet goed vond, om hen , naar Jefus voorbeeld, God als een Vader aller menfchen bekend