Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE STOEL UITGEBREID EN OPGEHELDERD.

359

gens zyne partyen, die welligt zouden zyn verbitterd geworden , wanneer hy meer rechtuit gef'proken had, deels nog om dat, in dit zyn voorrecht, dat hy een mensch, een man en vader in christus, was, de grond lag, dat hy, met buitengewoone gezichten, en openbaringen verwaerdigd wierdt.

,, Het geene dezen mensch in christus wedervaren was, wist dc Apostel ten deele, en ten deele was het hem onbekend.

A. Hy wist, dat de zodanige, voor veertien jaren, was opgetrokken geweest, tot in den derden hemel. Hy was, tot in den derden hemel, alwaer God woont, in het zichtbaer teken van zyne onmiddelyke tegenwoordigheid, de zalige verbiyfplaets der Heilige Engelen , opgetrokken, dat is, naer de kracht van het grondwoord, fchielyk, door eene onwederftaenbare kracht, opgevoerd en wechgerukt. —— Dit was gefchied voor veertien jaren, op dien zelvden tyd, wanneer paulus te Jerufalem was, biddende in den Tempel, Hand. XXII: 17. Maer de vraeg is nog, of de Apostel met deze verrukking verwaerdigd zy, by zyne eerfte komst, na zyne bekeering, te Jerufalem, dan by zyne tweede komst aldaer? Wy brengen het, tot de eerfte komst te Jerufalem, deels wegens het verband van dit verhael met Kap. XI: 32, 33, alwaer gefproken is van des Apostels vlucht uit Damascus, en deze gaf juist aenleiding tot zyne eerfte komst te Jerufalem, Hand. IX: 25 , 26 , deels ook en voornamelyk om dat de tydreke-

ning van veertien jaren anders niet zoude uitkomen.

Maer waer toe deze tydsbepaling ? Paulus geevt 'er van ter zyde door te kennen, - dat hy dit merkwaerdig gezicht, veertien jaren lang, by zich zelven had opgelloten gehouden, zonder 'er iets van, immers in het openbaer, aen anderen te melden , en dat hy 'er ook nu nog niet van zoude gefproken hebben , was hy 'er niet toe gedrongen geworden.

B. Maer, in dit geval, vondt hy zelvs byzondere om« Handigheden, welke hem onbekend waren; daerom voegt liy 'er, by wys van tusfehenreden, by, of - het gefchied zy in het lichaem, weet ik niet, of buiten het lichaem, weet ik niet; God weet het.

In het lichaem, kon de gemelde optrekking tot in den derden hemel gefchied zyn, op eene meer oneigenlyke, of meer eigenlyke, wyze. Oneigenlyk kon dit plaets gehad hebben, wanneer God , zonder Paulus lichaem van Bb a de

Sluiten