is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44»

J. D. MICHAeLll

kende , in min dan 24 uuren door hef gantfche land : eti nu zeiden de zendelingen van Abfalom in elke ftad , dat dit het teken was, dat de zoo gewenschte Abfalom te Hebron de kroon had aangenomen. Elk gelooft, dat alle overige lieden en Hammen reeds eenrteniinig waren , en dus werdt het gantfche volk, de jegens David best gezinden zelfs niet uitgezonderd , in den opltand door bedrog of geweld ingewikkeld.

Vs. 11. Ook dit was ongemeen listig aangevangen. Twee honderd der voornaamften uit Jerufalem , want gemeene lieden zal de Kroonprins toch niet aan zijne tafel nodigen , waren bij Abfalom. Te Jerufalem kon men niet anders denken, pf zij wisten mede van de zamenzwering , en dit bragt de gantfche ftad in fchrilt, zoo dat zij de zaak , even gelijk David in het eerst zelf, verboren gaf; te gelijk waren deze 200 lieden in Abfaloms geweld , en , om zoo te fpreeken , gijzelaars voor het gedrag van hunne bloedvrienden tc Jerufalem , indien dezen het met David hadden willen houden, en de ftad verdedigen. Uit andere ftammen fchijnen ook veelen , veele duizenden zou ik liever zeggen , inzonderheid die voor Abfalom wel gezind waren , tot bet offer genodigd geweest te zijn. Zie de aanmerking op Hoofdft. XVII: 1. (*).

Dit alles, het geen wij Van het begin van ons Hoofdftuk gehad hebben , fchijnt een geheel Engelen - verftand , gepaard met een recht heisch-boos hart, aan tc duiden: en echter ziet 'er Abfalom daar na, wanneer Hufai hem eenen verderflijken raad geeft, (Hoofdft. XVII: 7-14.} zoo heel onnoozel uit , en alles , wat daarop volgt , lchijnt niets meer dan misflag op misllag te zijn. Zoo veel is uit het verhaal klaar. Abfalom hadt, bij een zser fchoon lichaam, ook veel inneemends; vlijen kon hij in een hoogen graad,

en

[(*) De HeerMichaè'lis grondt dit denkbeeld aldaer ter plaetze, op den voorflag van Achitofe!, om twaelf duizend man uit te kiezen; vooronderftellende dat dezelve reeds te Hebron gefchied

is. Maer zyne gisting zou vervallen, als die voorflag eerst

gedaen is, toen Abfalom reeds in Jerufalem was, gelyk de zamenhang met Hoofdft. XV en XVI fchynt aen te duiden. Ondertusfehen is echter het denkbeeld van ene vry groote menigte te Hebron niet geheel ongegrond, daer we hier vs. 12 lezen, dat de zamenzwering fterk werd, en Abfaloms aenhang onder het volk groot was.']