Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22Ö ophelderende aanmerkingen

fchien de Kleindogter trouwde- van de beroemde rachab , en 'er bqm omtrent zyn 90 Jaar by verwekte, de andere Gedachten niet veel uitgellrekter dan dit behoeven te maaken (*).

Einuelyk is 'er nog eene andere fchikking, die, overeenkomftiger met den gewyden Text, een nog gemaklyker verdeeling opgeeft van de Gellachten bier in overweeging komende. De geleerde Schryver van de Nouveau Dictionaire Historique fjf Critiqus heelt dezelve onlangs medegedeeld, als van een Vriend ontvangen. Dewyl nahesson ejn Vorst was uit den Stam van Juia, in het tweede Jaar tuft den uittocht uit Egypte, moet hy ten minften 20 J aren geteld hebben toen Israè'l verlost werd, en by gevolg 40 by den overtocht der Jordaane; veronder- ^ ftel dat hy 35 Jaaren daar naa Vader werd van salmon; 35 dan zal salmon by kachab zyn Zoon boaz hebben 94 kunnen krygen op zyn 94 Jaar; boaz zal de Vader 86 van obed worden op zyn 86; obed van jesse op zyn 81 Si; cn jesse van david, zyn zevenden Zoon (f),op zyn 70 70 Jaar; voegt 'er nog 70 Jaaren voor hel Leeven van da- 70 vid by, en 4 Jaaren voor salomo, en gy zult het getal; 4 krygen van <&o(\ jl

De naamlooze Maaker deezer berekeninge merkt te regt op dat geen der Afftammeliugea van nahesson , Hoofd van een Stam geweest zynde , zy allen , obed uitgezonderd , de jongfte Zoonen hebben kunnen weezen, gelyk men verzekerd is dat david was. Van den anderen'"kant bemerkt men klaar genoeg het voordeel gelegen in de veronderftelling, datnACHAE, die salmon trouwde, dezelfde niet ware met rachab van Jericho. Want indien salmon , 85 Jaaren naa den overtocht der Jordaane gebooren, eerst Vader van boaz weid in den ouderdom van 04 Jaaren, en indien kachab van Jericho üegts twintig Jaaren telde, by de intrede der hraïlilen in het Land van Canaan, zou zy 149 Jaaren geteld hebben by de geboorte van boaz (§).

Men

(*) Mem. de Trev. Dec'. 1752. (t) 1 S .M. XVI: 11.

(|j Nouv. Di&. Hist. £? Critique de Mr. de chauffepie, Tom. IV. Advertisfcm.

(§) Deeze zwaarigheid klemt nog fterker tegen de Stelzels van. sfraaril's en usserius. In het eerfte moet rachab 86 en in het laatfte 6:: Jaaren. geweest zyn , by de geboone van boaz, indien zy liegt. 20 Jaaren was by den overtocht over de Jordaan.

Sluiten