is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vak c. w. 0e1ileb.

79

juaaligen Magister polz , welke vervolgens Hoogleeraar en eindelyk Confiftoriaalraad wierd, uit. Met lov fpreekt hy dikwerv van de vriendfchap van dezen Man. Hy herinnert zich nog altoos het geluk, dat hy den vryen toegang tot hem had, en denkt nog, met vergenoegen, aan de uuren, waarin hy zich onder zyn opzigt weeklyks in het disputeeren oefende. In de taaien verkoos hy de toenmaalige Privaat-Leeraaren Doct„ hirt, Doet. zikler en zenkei. ; in de Godgeleerde Weetenfchappen den toenmaaiigen Kerkenraad Doet. walcjj, en Doet. J0CHER. Maar zyne meest gelievde Leeraar was Doet. reusch , welkers lievde en toegenegenheid hy voornaamlyk verwierv. Aan dezen Man dankt hy zyne overtuiging van de Waarheid en Godlykheid van het Christendom, daar hy in zyn Collegia bewees, dat de Christlyke Godsdienst de redelyklte zy, en dat in denzelven niet één Leerftuk de waarheden van de gezonde en zuivere rede tegenfpreekt. Zyne Introducïio in Theologiam revelatam is nog geduurig een van zyn meest gelievda Boeken. Hy verheugt zich nog, by dezen diepdenkende». Geleerden , de Polemica gehoord te hebben. Dit Coilegie, zoo als het reusch hield, verfpreidde over de Godgeleerde: Weetenfchappen het helderst licht. Die hetzelve met nut by hem bygevvoond heeft, is noch een aanbidder der Nieuwere» noch een blinde aanhanger der Oude ; maar hy zal zeker eerst ailes proeven, en het beste behouden. Hy acht zich over het gemeen gelukki ' , dat hy op zulk eenen tyd te Jena geftudeerd heeft, waarin Geleerde en voorbeeldig deugdzaame Hoogleeraars, welke niet^flegts eene waare opklaaring bevorderden, maaraok, door hun voorbeeld, de leeringen, welke zy voordroegen, gewigtig en belangrvk maakt.n, leevden.

Schoon, in zyn tyd, de Uitlegkunde met zoo veel vrucht, niet behandeld wierd als tegenwoordig, tragne hy evenwel in flilte zich met den waaren zin der Bybelfche Waarheden bekend te maaken. Nadat hy over het Onderwys in het uitleggen der H. Schrivt, door baumgartün , by polz Collegia gehouden had, kocht hy over een en ander gewyd boek da beste Uitleggers van dien tyd , en floot zich in zyne Kamer op, om zich ongeftoord in den Bybel te kunnen oefenen, en wel op zulk eene wyze, als voor zyn verftand en hart van nut kon zyn. In de Christlyke Zedeleer was heusch ook zyn Leermeester. Maar, daar mosheim te dier tyd een berin met de uitgave van zyn Werk maakte, verkoos hy ook dit, voor eenen Predikant zoo nuttig, Boek, tot zyn Handboek in deza Weetenfchap , gelyk hy ook vervolgens in zyne openbaar? Schrivten bekend heeft, dat hy moshbim veel te danken had, JIe sch en polz befpeurden in hem, dat hy zich voornaamlyk der Wysgeerte wilde toewyden; dan, zy raadden hem aan. pat hy zich tot het predikambt zou voorbereiden. Hy volgde bunnen raad ook op, en bieev, uit dien hoofde, nog twee jaaF 3 reu'