Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A L G E M E E N fe VADERLANDSCHË

1LETTER.OEFENINGEN.

De Bybel, door beknopte Uitbreidingen, en ophelderende Aenmerkingen, verklaerd; door j. van nuys klinkenberg, A. L. M. Theol. £f Phil. Docior, Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid en Kerkelyke Gefchiedenis, aen het Illujtre Athenceum, en Predikant in de Gemeente te Amjterdam; mitsgaders Lid van het Zeeuwsch Genootfchap der Wetinfohappen, te Vlisfingen. XXVjle Deel. Te Amfleldam, by j. Allart, 179a. CCXII, en 464. bladz. in gr. 8vo.

Dit Deel bevat de Üitbreidingèn van, en de ophelderende Aanmerkingen over, de zeven Brieven, van dë Apostelen tacobus, petrus, joannrs en judas, welke de Algemeene Zendbrieven pleegen genaamd te worden,, waar voor, naar gewoontezeer uitvoerige Inleidingen j geplaatst zyn. In deze Inleidingen wordt , gelyk men ■ verwachten kon, de echtheid en het Godlyk .^ezag van

I alle deze Brieven, door onzen Schryver verdedigd.

I Het gevoelen van herder (of, gelyk wy liever zeggen >j zouden, het gevoelen van verfcheide Ouden, door her_I der nader ontwikkeld, en met bewysredenen geftaafd,_) i over den perfoon van jacobus , en den naam broeder des | Heeren, die hem gegeven wordt, noemt by „ eene nieu» »» wigheid van allen grond ontbloot, welke geenen op,, gang gemaakt,noch eenige verdedigers gevonden Heeft." De Heer klinkenberg zou hard werk hebben, om de- ze uitfpraak, ten genoege van bevoegde Rigters, waar :! te maaken. Van de bewyzen van herder zegt hy, dat zy geheel onvoldoende zyn : maar waarlyk, hoe dan ook

I cue bewyzen zyn mogen,door de aangevoerde tegenredeneu :l| van onzen Schryver zyn zy toch niet krachteloos' gë-

I maakt. Hy belchouwt dezen Brief als een' rohigaen-

> den Brief, en de benaaming de twaelf Stammen, welke ih I de vérftrooijing waeren, geeft, volgens hem, te kennen , : Jooden, die belydenis van het geloof in Christus deeJden, Woonende in de landen der Heidenen, en wel be* I paaldelyk die , welken door de bekeerden op het Pink-

• ÏjETT. J7U4. NO. 4. li ffe£

Sluiten