is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$».VAN OLDENBQRGH , BELEG. VAN DE WILLEMSTAD, if)

bleeven, en de fchade binnen de Stad zo groot, dat za met geen 8o,qoo Guldens zal te boeten zyn. Het noodige herftel der Kerke berekent men dat alleen op eene lom. van 8000 Guldens zal te ftaan komen.

Men heeft dit Werkje, 't welk ten Gedenkltuk eener zo merkwaardige Gebeurtenisfe moet dienen , met Prentverbeeldingen opgecierd; en bovenal de Helden, die ter Verdediging zich kweeten , in gedagtenis bewaard, door derzelver Silhouetten. Prykende het Silhouër des Barons van boetzelaar , Gouverneur der Willemftad, op den Tytel: terwyl men dertien andere op twee Plaaten zaniengevoegd vindt, en één onder de Voorrede aantreft.

De breede Naamlyst der Intekenaaren wyst uit, dé hoo« ge verwagting, welke men van dit aangekondigd Werk vormde. Of daaraan, in allen deele, voldaan zy, twyfelen wy zeer ; doch de Bezitters hebben in een kort bellek byeen, wat deeze voor den Lande zo gewigtige Gebeurtenis betreft»

Proeve, betreffende de Natuurlyke Gelykheid der Menfchen, als ook der Rechten, die daar uit voortvloeijen, en dè Pligten , die hier op Jteunen. Welke met een Zilveren, Medaille bekroond werd dm het Godgeleerd Genootfchap van pieter TBYLEtt van der hulst, in Grasmaand 1792. Overgezien en vermeerderd, door l. w. brown, S. t. D. Hoogleeraar in de Zedelyke Wysbegeerte, het Recht der Natuur, en Kerkelyke Gefchiedenis , als medé Bedienaar des Godlyken Woords in de Evgelfche Gemeente te Utrecht, te Utrecht, by de Wed. S. de Waal en Zoon, 1794. 200 bl. in gr. 8ve.

"p\e Hoogleeraar brown, wiens Verhandeling, óver het \J opgemelde Onderwerp , door de Heeren Directeuren van teyltcrs Naalaatenfchap, met een. Zilveren Eerprys befchonken, en nier, gelyk de tytel vermeld, door tèyLers Godgeleerd Genootfchap daar mede bekroond is > blykens de Tytels in de uitgegeevene Verhandelingen van teylers Godgeleerd Genootfchap , waar men , tusfchen het toewyzen van den Gouden Eerprys ert den Zilveren, altyd dit onderfcheid in agt genomen vindt (*) , heeft 4 kort naa

de

(*) Dit onderfcheid, gelyk óns var! goeder hand yitóekèr'l hvst. 1794. no. s*. Q JM