Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lS EESCHRYVINQ

geffeltenis aan, zamenftemmende met de behaaglyke voorwerpen, waar mede dezelve omgeeven is.

Eenigen tyd vóór dat het Schip op de ankerplaats komt, wordt het begroet door de Vaartuigen des Lands, opgevuld met werklieden , die in menigte aan boord komen. Dit is het tydftip , waarin de Europeaan het groot onrierfcheid ziet tusfchen Afia en zyn eigen Land. Het wapperen van fyn linnen, en het algemeen gedruiscli van een ongewoon gepraat, doet, voor een oogenblik, in hem het denkbeeld van een gezelfchap van Vrouwen gebooren worden. Wanneer hy op het fcheepsdek komt, vindt hy zich getroffen door de lange dundoekiche kleederen (*) en de zwarte aangezigten (f) , vercierd met groote gouden oorringen en witte tulbanden. De eerfte groete, welke hy van deeze Vreemdelingen ontvangt , beftaat daar in, dat zy het lichaam zeer laag buigen; het fcheepsdek met het achterfie van de hand en liet voorhoofd drie maaien aanraakende.

Een Europisch Reiziger ziet, als de eerfte Inboorelingen van Indie , de Hindoos, de oorfpronglyke Inwoonders van het Schiereiland. In dit gedeelte van Indie zyn ze tenger van geftalte, hunne handen inzonderheid hebben veel van tedere vrouwen - handen (|) , en fchynen in geene gepaste evenredigheid te ftaan tot de overige lichaamsleden van hun perfoon , die doorgaans meer dan

mid-

(*) Zulk eene kleeding wordt in Indie doorgaans van de Hindoos en Mahomethaanen gedraagen, en heeft den naam van Jammah ; vanwaar een kleederdragt, in Enge/and wel bekend, en den Kinderen aangetoogen, veelal een Jam heet.

(j-) De kleur der Volken aan de Kust van Cormandel, en hooger Zuidwaards op, is zeer veel donkerder dan die der Noordlyker woonende. Men merkt ook op, dat de geboorene Hindoos doorgaans zwarter zyn dan de Mufulmannen, die oorfpronglyk uit Tartavye en Perfie kwamen. De laatstgemelden mogen, in de daad, een fchoon Volk heeten. Ik heb 'er veelen onder hun gezien met rood hair, en van eene vry heldere kleur. Het is eene bekende zaak, dat, wanneer een Tartaarfehe of Pcrfifche Familie eenige Gedachten geduurende in Indie zich onthouden heeft, de kleur zeer veel verzwartte. De Mogol-Familie uit den Huize van timoor, verneem ik, zyn ■donker olyfkleurig.

(|) Men heeft opgemerkt, dat, onder de Wapenen uit die Land aangebragt, de greep van de Zwaarden te klein was voor de meests Eurepiftfie handen.

Sluiten